MIRT-verkenning Oude Lijn

In het MoVe-programma worden afspraken gemaakt over betere en duurzame bereikbaarheid in samenhang met verstedelijking. Met andere woorden zonder goed, snel en duurzaam openbaar vervoer is het maken van meer woningen en ruimte om te werken in de (zuidelijke) Randstad niet mogelijk.

Aan de andere kant, door al de (extra) mensen die in de Randstad willen wonen en werken is er een grotere behoefte aan meer en frequentere verbindingen. Als we dit realiseren, maken we daarmee ook een economische schaalsprong.

Landelijk is afgesproken om met name rondom knooppunten van openbaar vervoer extra woningen en kantoren te maken. Dat zorgt ervoor dat dit op een duurzame manier kan: het belangrijke groen in de Randstad kan dan blijven, mensen kunnen met het OV en hoeven dus niet extra met de auto. Vanwege de groei is het wel nodig om bestaande verbindingen en OV-knooppunten aan te pakken en soms nieuwe stations toe te voegen.

We zijn een MIRT-verkenning gestart naar de Oude Lijn (zie MIRT). In deze MIRT-verkenning kijken we naar verschillende varianten die mogelijk zijn om een schaalsprong te maken in mobiliteit.

De Oude Lijn is de spoorlijn die alle steden in de Zuidelijke Randstad met elkaar verbindt tussen Dordrecht en Leiden. Tot 2030 worden langs of vlakbij deze Oude Lijn in onder meer Leiden, Dordrecht, Den Haag, Schiedam en Rotterdam 77.000 woningen en ook kantoren gebouwd.

Belangrijke stappen om dit te realiseren zijn: ten eerste het doorontwikkelen van het spoornetwerk van de Oude Lijn zodat de groeistap van meer treinen ook technisch kan en ten tweede de ontwikkeling van de vier knooppunten: Leiden, Den Haag, Schiedam en Dordrecht. De opgave verschilt per knooppunt. Wel gaat het altijd om een integrale opgave en aanpak van in ieder geval mobiliteit en verstedelijking. Deze knooppunten kunnen straks meer reizigers aan en zijn echte knooppunten van verschillende vervoersvormen, voorzieningen, woningen en werken.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is essentieel, zodat zowel de Oude Lijn in z'n geheel als de knooppunt vraagstukken op zich aangepakt worden en elkaar versterken.

Het uiteindelijke doel is om de spoorlijn te ontwikkelen naar een city-sprinter. Daarin rijden de sprinters elke 5 minuten, komen er meer stations en hebben ze een eigen spoorbaan waardoor ze geen last hebben van goederentreinen en intercity’s. Door daarnaast de mogelijkheden voor wonen en werken te vernieuwen of uit te breiden rond de knooppunten en nauwer samen te werken met vervoerders in de regio kunnen we tevens een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk creëren en zo de mobiliteit in de regio naar een hoger niveau tillen.

Meer over de vier knooppunten

 

 

Meer over de vier knooppunten: Leiden, Den Haag, Schiedam en Dordrecht.

Knooppunt Leiden

Knooppunt Leiden Centraal is de doorontwikkeling van het zesde station van Nederland naar een hoogwaardig knooppunt dat veel kwaliteit biedt voor reizigers, middenin het Leidse stationsgebied.  Het ontwikkelen van het knooppunt betekent ook zorgen voor een goeie mix van wonen, werken, voorzieningen en verblijfplekken op loopafstand van het OV. Met de ontwikkeling van Knooppunt Leiden Centraal in 2030 transformeert het stationsgebied tot een levendige stadsbuurt met een waar je prettig kan verblijven, met de juiste voorzieningen en nieuwe woon- en werkvormen. Op het knooppunt zijn het treinstation, busstation en fietsparkeervoorzieningen dan perfect met elkaar verbonden. Zo vormt het een in-, uit- en overstappunt voor de stad én de stedelijke regio van bijna 400.000 inwoners. Ofwel, met deze transformatie wordt Leiden een ‘Knooppunt Plus’.

Knooppunt Den Haag Laan van NOI

Het stationsgebied Den Haag Laan van NOI verandert de komende jaren in een aantrekkelijk woon-werkgebied. Aan beide kanten van het station komen nieuwe woningen, kantoren en voorzieningen. Met de nieuwe kantoren moet het stationsgebied mede uitgroeien tot een IT Security Campus, een gebied voor organisaties die werken aan internetveiligheid en technologie.

Ook wordt gewerkt aan plannen voor vernieuwing van het station en de stationsomgeving. Daarbij moet het station zich ontwikkelen van voorstadstation naar volwaardig intercitystation. Dit met betere voorzieningen voor de reizigers, zoals een extra kiosk, een aantrekkelijk stationsplein en meer fietsenstallingen. Het gebied wordt erdoor een bruisende plek waar wonen, werken, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Het stationsgebied Laan van NOI is onderdeel van het Central Innovation District (CID) van Den Haag. Dit is het gebied tussen de drie stations Den Haag Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI. De gemeente wil het CID de komende 20 jaar verder ontwikkelen tot economisch hart van de stad. Er komen kantoren en woningen. Het moet een aantrekkelijke plek worden voor mensen en vernieuwende bedrijven. Met goede voorzieningen en een prettige buitenruimte.

Knooppunt Schiedam

Het gebied rondom station Schiedam Centrum wijzigt, als gevolg van gebiedsontwikkeling en verdere invulling, van een multifunctioneel gebied tot een goede mix van wonen en bedrijvigheid. Dit kan alleen slagen als het station en stationsgebied zich mee (door)ontwikkelt tot een logische verbinding die de barrière van de spoorbundel slecht, en die van voldoende maat is voor de verwachte toenemende reizigersstromen en veranderende loopstromen. Een vernieuwd station biedt kansen om de huidige hinderlijke hoogteverschillen en onoverzichtelijke looproutes in de stationsstructuur aan te pakken.

Doorontwikkeling is tevens nodig om te komen tot een station dat zich op overtuigende en volwaardige wijze richt op zijn omgeving, ook richting de Schie en richting de oude binnenstad van Schiedam.
Station Schiedam Centrum is de belangrijkste regionale ov-hub aan de westkant van Rotterdam. Het bedieningsgebied van dit station bestrijkt een groot deel van Zuid-Holland (van kust tot havengebied tot Westland en luchthaven RTHA) en verbindt dat gebied via het spoornetwerk met de rest van Nederland.
Met zijn (IC)trein, tram, metro, bus en een P&R vlak naast de A20 vormt Schiedam Centrum in potentie de ideale OV-terminal. Dit potentieel moet echter nog wel verwezenlijkt worden, want op dit ogenblik bestaat het station vooral uit meerdere gescheiden opererende en slecht op elkaar aansluitende OV-eilanden.

De transformatie die de betrokken partijen bij dit OV-knooppunt voor ogen hebben, biedt perspectief op een station Schiedam Centrum dat past bij de sterke omringende verstedelijking; een station dat zijn potentieel als integrale OV-terminal waarmaakt.

Knooppunt Dordrecht

Dordrecht vervuld met haar stations voor de regio Drechtsteden (300.000 inwoners) een grote rol in de verbinding Dordrecht - Rotterdam. De regio en de stad groeien de komende jaren sterk. Station Dordrecht Centraal kan de huidige vervoersstromen nu al lastig faciliteren. We willen dit veiliger en beter op elkaar afstemmen. Daarvoor moet het station en de directe omgeving verbeterd en optimaal benut worden, met meer ruimte voor voetganger en fiets. Zodat het treinstation, busstation en de fietsvoorzieningen goed op elkaar aansluiten. Zo stappen reizigers soepel in, uit en over. Ook de laatste kilometer van het station naar huis of werk in de Drechtsteden. 

Het city sprinter concept, met mogelijk een nieuw station Leerpark en nieuwe infrastructuur, zal een direct effect hebben op de inrichting van het station Dordrecht. Dat geldt ook voor het creëren van een nieuwe opstellocatie Dordrecht Oostkil (nabij Amstelwijck) en het mogelijk laten keren van de city sprinter op station Stadspolder.

Dit biedt kansen om toe te werken naar een integrale oplossing voor het knooppunt Dordrecht. Waarbij naast de inrichting van het spoortracé en het verbeteren van de overstapmogelijkheden, ook  het centrum met de rest van de stad wordt verbonden via het station. Dat fietser en voetganger beter van en naar het station kunnen komen. Met een aansluiting op de snelfietsroute langs de A16 en de A15, waardoor ook de verbinding vanuit Dordrecht naar de regio en Rotterdam verbeterd.

Het gebied bij het spoor biedt binnen de stad ruimte voor nieuwe woningen en ruimte om te werken. We kiezen als stad voor OV, fiets en voetganger en hebben dit verwerkt in het ruimtelijk economische programma rond het station (Thureborgh) en in het deelgebied Maasterras. Zo realiseren we binnen de stad extra woningen, zonder meer filedruk op de A15, A16 te veroorzaken. En houden daarmee ons prachtige groene buitengebied beschikbaar voor natuur en recreatie.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen