Multimodale adaptieve ontwikkelstrategie

In deze programmalijn werken we in een ‘multimodale adaptieve ontwikkelstrategie’ (multimodale AOS) uit.

Het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma MoVe werkt aan betere bereikbaarheid en de verstedelijkingsopgave in de Zuidelijke Randstad. Het doel is een hoogwaardig en toekomstvast mobiliteitssysteem dat de groei van de Zuidelijke Randstad ondersteunt. Dit systeem versterkt de regionale samenhang, verbetert de leefbaarheid en biedt kansen voor mensen. Door netwerken, organisaties en mensen te verbinden, dragen we bij aan een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving.

De multimodale AOS
De multimodale adaptieve ontwikkelstrategie (AOS) schetst het toekomstbeeld van het mobiliteitssysteem in de Zuidelijke Randstad. Het doel is om aan te geven hoe het toekomstige mobiliteitssysteem er moet uitzien, passend bij de verstedelijkingsopgaven op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. De multimodale AOS bevat een set ontwikkelprincipes die vertaald worden naar een regionale bereikbaarheidsstrategie en een uitvoeringsagenda voor zowel het Rijk als de regio.

De multimodale AOS omvat beleid voor mobiliteit en logistiek, vertaald naar zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. Waar nodig worden infrastructurele aanpassingen gedaan. De uitvoeringsagenda bevat multimodale maatregelpakketten met grenswaarden die ingrepen ‘triggeren’ en sturing geven op kantelpunten (adaptiviteit) voor de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem; zodat wonen, werken en bereikbaarheid passend en in balans blijven.

Samen werken aan de toekomst
Het ontwikkelproces van de multimodale AOS verloopt in verschillende fasen:

  • Fase 1A: Bepalen van de huidige en referentiesituatie van het mobiliteits- en logistieksysteem.
  • Fase 1B: Vernieuwende blik op ambitie en doelen.
  • Fase 2: Bepalen van maatregelen.
  • Fase 3: Opstellen en vaststellen van de implementatiefase.

De eerste fase start in 2024 en loopt door tot begin 2025.

De uitvoeringsagenda van MoVe dient als leidraad voor toekomstige besluiten en afspraken in het Bestuurlijke Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) en het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL).

Door samen te investeren en innoveren, streven we naar een toekomst waarin mobiliteit niet alleen efficiënt en duurzaam is, maar ook bijdraagt aan een bloeiende en leefbare metropoolregio voor alle inwoners en bedrijven.

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen