Projecten

MoVe is een programma dat meer is dan de som der projecten. Het programma als geheel zet in op het gezamenlijk identificeren en oppakken van de grote opgaven in economie, verstedelijking en mobiliteit, en het sturen op het bereiken van de hoofddoelen van het programma. Leidend daarbij zijn de ontwikkelstrategieën die in de drie programmalijnen worden opgesteld. Naast de drie programmalijnen waarin de strategie van het programma wordt ontwikkeld, lopen daarnaast twee verkenningen: Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Verder wordt er gewerkt aan drie gebiedsuitwerkingen die een sterke relatie kennen met de programmalijnen: Voorne-Putten,  Greenport 3.0 Westland, Zoetermeer. Dit zijn de projecten die onder MoVe vallen en zullen bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een Korte Termijn Aanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

  • Zet in op sterke verdichting en transformatie van bestaande stad, beter aanhechten van Rotterdam Zuid en verbeteren van de leefbaarheid en meer verblijfskwaliteit door mobiliteitstransitie in de stad, versterken van de oeververbindingen (ook Algeracorridor) en verbeteren koppeling Metropolitaan OV. Lees meer over Oeververbinding regio Rotterdam

  • Zet in op verdichting van de bestaande stad met bijzondere aandacht voor het CID en de Binckhorst met meer verblijfskwaliteit, het verbeteren leefbaarheid, minder ruimte voor de auto en snellere en directe railverbindingen naar de Kust en Den Haag Zuidwest (Metropolitane Schaalsprong). Lees meer over CID Binckhorst

  • Waarborg dat de haven toegang houdt tot arbeidspotentieel en zorg voor een robuuste ontsluiting van Voorne-Putten. Verbeter toegang tot natuur en recreatie. Wees terughoudend met verstedelijking i.v.m. logistieke bereikbaarheid. Lees meer over Gebiedsuitwerking Voorne Putten en Haven Rotterdam

  • Verbind het Westland goed met andere Greenports (Oostland en Barendrecht) en via de haven (Coolport) en Schiphol met het achterland. Maak dit onderdeel van een integrale duurzame transitie van de Greenports. Wees daarbij terughoudend met verstedelijking. Lees meer over Gebiedsuitwerking Westland

  • Werkt aan verbetering van het OV vanuit Zoetermeer naar het noorden en het zuiden, zodat dit in de toekomst goed is afgestemd op de verdere verstedelijking en leefbaarheid van het middengebied van de Metropoolregio. Lees meer over Gebiedsuitwerking Zoetermeer

  • KTA

    Het korte-termijn-maatregelenpakket dat wordt uitgevoerd in het kader van MoVe dient bij te dragen aan de leidende ambities en doelstellingen MoVe. De effecten van deze maatregelen moeten landen in het gebied van Leiden tot Dordrecht, inclusief Zoetermeer, de mainport en greenports. Lees meer over KTA

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Toegankelijkheidsverklaring

Cookie-instellingen