Logistiek

Bij MoVe werken we aan een betere bereikbaarheid door de ontwikkeling van een hoogwaardig, duurzaam en toekomst vast mobiliteitssysteem dat aansluit bij de verstedelijking in de Zuidelijke Randstad.
 
Daarbij is de logistieke sector onmisbaar. Door de groei van de steden zal de druk op het logistieke systeem in de regio toenemen. Ook de komst van zero emissie zones (ZE zones) in 7 steden in Zuid-Holland vanaf 2025 is een belangrijke ontwikkeling. Bevoorradend verkeer zal moeten ‘verschonen’ of de logistieke bewegingen verminderen door de goederen aan de rand van de steden te bundelen om efficiënt en ZE de stad in te kunnen. Denk hierbij aan de bevoorrading van winkels, kantoren en consumenten, maar ook aan de retourstroom/afval en de bouw. Met name bouwlogistiek heeft een groot aandeel in de stadslogistiek (30%) en met de komst van extra woningbouw (80000) zal het aandeel bouwlogistiek alleen maar toenemen.

Daarnaast zijn de komende jaren in onze regio de wegen, bruggen, tunnels en sporen toe aan onderhoud. Dat is nodig om ook in de toekomst veilig en bereikbaar te blijven. Al deze ontwikkelingen zorgen voor druk op de logistieke sector en rechtvaardigen aandacht en inzet van de in Zuid-Holland actieve overheden om (in overleg met het bedrijfsleven) deze transitie te faciliteren, ontwikkelingen te stimuleren en de negatieve effecten te mitigeren.

Stadslogistiek

Vanuit de behoefte aan afstemming, verbinding en ondersteuning in de regio bij de transitie naar emissievrije en slimme stadslogistiek, is in het BO MIRT 2019 afgesproken een Regionale Agenda op te stellen. De Regionale Agenda Zero Emissie Stadslogistiek (RAZES) Zuid-Holland is een in 2022 vastgestelde uitvoeringsagenda die gemeenten in een periode van drie jaar zo goed als mogelijk dient voor te bereiden op het ingaan van de Zero Emissie Zones in 2025.
Het is een regionale agenda die bijdraagt in de transitie naar emissievrije en slimme stadslogistiek in de Zuid-Hollandse steden. Deze regionale agenda is vanuit samenwerking met diverse stakeholders vanuit de overheden en het bedrijfsleven tot stand gekomen. De uitvoeringsagenda bevat 10 acties voor de periode 2022-2025. De initiatieven sluiten aan bij bestaande acties vanuit enkele gemeenten en onder meer de invoering van de Zero Emissie zones wordt hiermee ondersteund.
 
Afgelopen jaar heeft er binnen MoVe een heroriëntatie plaatsgevonden. Inmiddels wordt er met nieuwe energie gewerkt om bij te dragen aan dit succes. Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Provincie Zuid-Holland (PZH) en Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) zijn wij weer volop aan de slag en komen we weer regelmatig bij elkaar om de openstaande acties samen te vervullen.

Bouwlogistiek

De urgentie van bouwlogistiek is te vinden in de grote bouwopgave voor de Zuidelijke Randstad, ten minste tot 2040. Bouwlogistiek bedraagt 30% van het vervoer door de stad en heeft daarmee een groot potentieel om de leefbaarheid van de omgeving bij te sturen. Hier wil MoVe een leidende rol innemen.
Binnen de programmalijn Logistiek werkt MoVe daarom aan de vooruitgang in bouwlogistiek. Jarenlange kennis wordt omgezet in actie met een visiedocument. Samen met overheden, logistieke dienstverleners en ontwikkelaars verkent MoVe de huidige situatie en toekomst van bouwlogistiek. Het zwaartepunt ligt bij 'bouwlogistieke hub(s)'.
Het visiedocument bevat scenario's die de balans vinden tussen markt en overheid. De haalbaarheid van elk scenario wordt zorgvuldig beoordeeld op basis van ruimte, bouwlocaties, timing, volumes en kosten. Om de neergezette visie ook tot uitvoering te brengen, gaat MoVe verder met de uitvoeringsagenda bouwlogistiek. Zoals ook destijds bij de RAZES is ontwikkeld. Dit betekent concrete afspraken met stakeholders om de visie werkelijkheid te maken.

Vervoer over Water

In de Provincie Zuid-Holland zijn veel vaarwegen aanwezig die mogelijk beter benut kunnen worden voor de logistiek. Samen met de provincie gaat MoVe een zogeheten kansenkaart opstellen. Deze kansenkaart brengt in beeld welke logistieke stromen over het water plaats zouden kunnen vinden, waar mogelijke overslaglocaties liggen, welke belemmeringen er zijn en welke aanpassingen noodzakelijk zijn om vervoer over water mogelijk te maken. Dit project is op dit moment in de opstartfase en in vindt plaats in nauw overleg met de provincie.

Heb je vragen of wil je meer weten over de programmalijn logistiek? Neem contact met ons op.

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen