Logistiek

De regio Rotterdam Den Haag is één van de drukste regio’s van Nederland. Gekenmerkt door een veelzijdige economie, met motoren als de Rotterdamse Haven, de Greenport West-Holland en een groeiende kennis- en diensteneconomie in en rond de steden en de campussen. De regio groeit de komende decennia verder. Er ligt een grote woningbouwopgave (240.000 nieuwe woningen tot 2040), een voorziene groei in de logistieke sector én onbenut economisch potentieel door achterblijvende agglomeratiekracht.


De meerwaarde van de MoVe programmalijn ‘Logistiek in en om de stad’ ligt in het formuleren van een gezamenlijke ontwikkelstrategie en het verbinden van partijen en initiatieven.

Praktische focus van de programmalijn ligt op:

 • Stadslogistiek
 • Bouwlogistiek
 • Verslogistiek Mainport-Greenport.

Stadslogistiek

Het goederenvervoer door de stad, de stadslogistiek, speelt een steeds grotere rol in het mobiliteitssysteem. Dat is zichtbaar in de enorme toename van het aantal koeriersfietsen, bakfietsen en bestelbusjes voor het afleveren van pakketjes en maaltijden aan huis.
Daarnaast staan we in onze regio voor een grote opgave met het zero emissie maken van de stadslogistiek met de zero emissie zones in 2025.

Samenwerking van verschillende gemeenten is nodig om die opgave succesvol voor elkaar te krijgen. Die zones hebben een (regionaal) effect op het ruimtegebruik van het gebied. Samen met Zuid-Holland Bereikbaar werkt MoVe de regionale agenda voor zero emissie stadslogistiek uit. Deze agenda is voor MoVe opgesteld door RoyalHaskoning DHV. Thema’s zijn:

 • Regionaal beleid op stadslogistiek
 • Gedeeld gebruik bij (semi-)private laadinfra
 • Ontwikkelen en uitrol van openbare snel-laad-voorzieningen voor stadslogistiek
 • Verspreiden en ontsluiten inkoopkennis onder gemeenten
 • Samen inkopen met andere organisaties
 • Onderzoek en ondersteuning voor zero emissie bedrijfsafvalinzameling
 • Verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid in de bouwlogistiek
 • Smart logistics


Een andere opgave binnen stadslogistiek is het bereikbaar maken en toegankelijk houden van nieuwe en bestaande woningen. Onder andere voor pakketleveringen, zodat spullen kunnen worden gebracht en gehaald. Het is belangrijk dat er een visie voor de langere termijn wordt ontwikkeld. Rekening houdend met de veranderende logistieke stromen in de stad en de algehele ontwikkeling van de stad. Daarom speelt stadslogistiek een belangrijke rol in de Adaptieve Ontwikkel Strategie (AOS) voor wegen, fiets en logistiek waar MoVe aan werkt.

Bouwlogistiek

De komende jaren wordt er veel gebouwd, tot aan 2040 zo’n 170.000 woningen in de Zuidelijke Randstad. Dat is een goede ontwikkeling en tegelijkertijd veroorzaakt deze opgave veel verkeersbeweging, terwijl de ruimte steeds schaarser wordt. Daar moeten we vanuit de overheid en ook vanuit de markt wat aan doen.

Voor de “hotspots” in onze regio zoals CID-Binckhorst en Katendrecht moeten we de komende jaren zorgen dat de bouw niet teveel hinder oplevert. Er wordt gebouwd in een omgeving waar ook gewoond wordt. Samen met Buck Consultants International en door samenwerking met andere gemeenten heeft MoVe een aantal mogelijkheden in beeld gebracht hoe overheden hiermee kunnen omgaan. Hier komen initiatieven naar voren zoals informatievoorziening over beschikbare op- en overslaglocaties voor goederen, het nemen van verkeersbesluiten, voorwaarden over bouwlogistiek in het proces van vergunningverlening en het gebiedsgericht samenwerken met ontwikkelaars en aannemers.

Meer over Bouwlogistiek

Verslogistiek

Het pakket logistiek omvat ook de vers-logistiek van de Mainport-Greenport: het gebied rond de Rotterdamse haven (Mainport) en de tuinbouw in het Westland en Oostland van de Provincie Zuid-Holland (Greenport). De productie en de bewerking van vers-goederen in de Greenport West-Holland is een belangrijke economische kracht waar ook veel logistiek bij komt kijken, via de Rotterdamse haven en over het wegen- en waternetwerk van de provincie.

De logistieke opgave van de Mainport-Greenport is dat we het voor elkaar krijgen om de druk die we de komende jaren verwachten op het netwerk in onze regio, waar veel versproducten worden vervoerd, op een betere manier te beheersen door een systeemverandering. Dat kan bijvoorbeeld door zogenaamde reefer-hubs in te zetten (opstelplaatsen voor gekoelde containers), of door meer vervoer over water in plaats van over de weg (modal shift), bijvoorbeeld met barges.
Zie ook ons webinar over de vers-logistiek Mainport-Greenport.

Samen met Buck Consultants International heeft MoVe onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een netwerk van reefer-hubs in Zuid-Holland. Uiteindelijk heeft MoVe samen met Jak Consultancy in november 2022 de 'Ontwikkelagenda vers-logistiek' opgeleverd.
Voor de vers-logistiek vindt MoVe aansluiting met het programma Topcorridors. Het Topcorridors programma werkt aan het optimaliseren en verbeteren van goederenvervoer voor de lange afstanden over gedefinieerde corridors. MoVe werkt aan de verbetering en optimalisatie van vervoer over trajecten binnen Zuid-Holland.

Contact MoVe

Voor meer informatie over logistiek in en om de stad kunt u contact opnemen met MoVe: 
MoVe-rdh@minienw.nl

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen