Over MoVe

In MoVe werken overheden, infrastructurele netwerkbeheerders  en vervoerders in de Zuidelijke Randstad samen aan een sterkere economie,  meer kansen voor mensen en het versneld realiseren van de verstedelijkingsopgave. Goede bereikbaarheid van banen en woningen is daarbij onmisbaar. De bereikbaarheid verbeteren we slim, innovatief en adaptief samen met verstedelijking. Daarmee verbinden we mensen, organisaties en netwerken en dragen we bij aan een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving.

 

Onze organisatie

In het programma MoVe werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (een samenwerkingsverband van 23 gemeenten) en de gemeenten Rotterdam en Den Haag samen. Ook is er een nauwe samenwerking met de Verstedelijkingsalliantie welke bestaat uit acht Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie.

Programmaraad (PR)

De Programmaraad is verantwoordelijk voor (bij)sturing van programma en projecten, op basis van een beoordelingskader en monitoring en evaluatie van de acties onder het programma. De Programmaraad wordt voorbereid door het Programmateam MoVe.

Directeurenoverleg MoVe (DO)

In het directeurenoverleg worden de programmadirecteuren geadviseerd over agendering en besluitvorming in de programmaraad en het BO MIRT. Verder wordt er in het directeurenoverleg besloten over het beschikbaar stellen van personele en financiële middelen voor het  programmateam en de projectteams die onder het programma vallen. 

Download een overzicht van de vaste deelnemers van het DO

Programmateam (PT)

Het Programmateam is verantwoordelijk voor:

  • Voorbereiding van de besluitvorming in de Programmaraad en het opstellen van de voorbereidende besluiten die namens de Programmaraad naar het BO MIRT gaan;
  • Het ontwikkelen van de strategische programmalijnen MoVe: Metropolitaan OV en  verstedelijking; Logistiek in en om de Stad; Slimme netwerken
  • De doorontwikkeling van het programma;
  • De dagelijkse sturing van en communicatie over het programma MoVe;
  • De coördinatie van de projecten in die vallen onder MoVe; deze projecten hebben eigen team.

Adviesgroep (AG)

De adviesgroep bestaat uit projectleiders van de verschillende projecten in MoVe en de adviseurs van de programmadirecteuren. In de adviesgroep worden agenda’s van Directeuren Overleg en Programmaraad voorbereid.

Verstedelijkingsalliantie (VA)

De Verstedelijkingsalliantie is een samenwerkingsverband tussen 8 steden (Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden en Zoetermeer), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Provincie Zuid-Holland. De alliantie heeft het doel te voorzien in de grote vraag naar stedelijk wonen en werkt hiervoor intensief samen met het Rijk, de provincie en de MRDH.

Samenwerking

MoVe is een samenwerkingsprogramma van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. De partijen willen gezamenlijk van de bereikbaarheidsopgaven in samenhang met de verstedelijkings- en klimaatopgaven aanpakken. Andere partijen (andere departementen en gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen) worden betrokken waar dat nodig en gewenst is om de opgaven op te pakken.

Voor alle activiteiten binnen het programma geldt dat vanaf de start voor focus en een pragmatische insteek wordt gekozen. We willen slagvaardig zijn en vanuit opgaven op lange termijn ook op korte termijn al resultaten boeken. Voor een betere ontsluiting van de gehele regio, zowel op het schaalniveau van het stedelijk gebied, als regionaal en nationaal.

Opdrachtgever van MoVe is de Programmaraad, het bestuurlijk overleg van de programmapartners. De Programmaraad is verantwoordelijk voor (bij)sturing van programma en projecten, op basis van een beoordelingskader en monitoring en evaluatie van de acties onder het programma. In het BO MIRT worden financiële besluiten genomen over het programma, op advies van de Programmaraad. De Programmaraad wordt voorbereid door het Programmateam MoVe. Voor alle taken en verantwoordelijkheden. Zie organogram.

Tussen Rijk en regio zijn afspraken gemaakt in 2017 om te starten met gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s voor de regio Rotterdam-Den Haag, MoVe. Dit programma vormt zo de basis voor toekomstige beslissingen in het MIRT.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen