KTA - Korte Termijn Aanpak


Het gebiedsprogramma heeft daarom een ‘Kortetermijnaanpak’ opgezet, kortweg KTA. Het is de opvolger van het Beter Benutten-programma, verbreed met onder andere elementen uit het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag.

De KTA-maatregelen dragen bij aan de MoVe gebiedsprojecten, omdat daar het zwaartepunt van het gebiedsprogramma ligt. De MoVe-ambities en doelen zijn leidend en de KTA-maatregelen moeten bijdragen aan de (middel)lange termijn-opgaven. Diverse maatregelen zijn mogelijk, kleinschalige (verbeteringen aan) infrastructuur, maar ook gedragsaanpak, innovatie en natuurlijk beter benutten van bestaande infrastructuur. Last but not least dwingt de corona-pandemie ons te spreiden: in de tijd, in de ruimte, over modaliteiten en in voertuigen.

De KTA-programma’s hebben nu een looptijd van drie jaar. In 2020 is een tranche 2020 – 2022 gestart, en in 2021 is een aantal maatregelen begonnen voor de periode 2021 – 2023. Door te werken met drie-jaars-periodes kunnen kleinschalige fysiek-ruimtelijke projecten worden geprogrammeerd en uitgevoerd. Niet alleen hebben dit soort maatregelen een typische uitvoeringsperiode van een half tot heel jaar, ook gaat er meestal een voorbereidende periode aan de realisatie vooraf. Dit kan vaak pas starten als de financiering rond is en dat alles is nu eenmaal niet in een tijdsbestek van één jaar mogelijk. De projecten dienen wel te zijn afgerond binnen deze drie jaar.

Een totaaloverzicht van dit programma 2020-2023:

Totaal overzicht programma KTA
Klik op de afbeelding om in te zoomen

Door met een brede blik en integraal naar het mobiliteitssysteem en ruimtelijk-economische ontwikkeling te kijken, komt een ruimer palet aan maatregelen en effecten in beeld. Hierbij liggen de korte, middellange en lange termijn in elkaars verlengde: we programmeren de aanleg van nieuwe infrastructuur, maatregelen anders dan infrastructuur (bijvoorbeeld nieuwe woon- en werklocaties) of een combinatie.

Vervolgstappen

In 2022 bereiden we de nieuwe tranche maatregelen voor de periode 2022 – 2024 voor. De knooppunten die vastgesteld zijn in het kader van de preverkenning MOVV dragen ook maatregelen aan.

 

Lees hier de korte terugblik KTA 2019

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen