Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland

De gebiedsuitwerking is gericht op het bepalen van slimme combinaties van verschillende mobiliteitsmaatregelen die gezamenlijk leiden tot een mobiliteitsaanpak. 

Gezocht wordt naar afstemming tussen deze aanpak, het tempo van de verstedelijking en de ontwikkeling van de Greenport 3.0, zodat synergie ontstaat.

Het beoogde resultaat is een pakket van maatregelen dat beantwoordt aan de drie opgaven. Het pakket creëert een mobiliteitstransitie waardoor de netwerkkracht wordt versterkt, de ontwikkeling naar Greenport 3.0 wordt gefaciliteerd, de drukte op de wegen wordt ontlast en er een robuuste structuur is bij het toevoegen van nieuwe woningen en de ontwikkeling van de Greenport Horticampus.

De gebiedsuitwerking Greenport 3.0 in Westland wordt vervolgd met een onderzoek voor de middel- en lange termijn naar integrale gebiedsontwikkelingen (woningbouwopgave DH Zuidwest en uitbreiding Greenport Westland) met oplossingen voor verkeer en vervoer inclusief uitwerkingen in concrete maatregelen

Een opgave waarin mobiliteit niet alleen een knelpunt, maar ook een potentieel drager is van de andere opgaven. De opgave van de gebiedsuitwerking is drieledig:

 • Het zoveel mogelijk mitigeren van de effecten van de verstedelijking op de bereikbaarheid.
 • Het versterken van de infrastructuur door het versterken en beter benutten van de bestaande hoofdinfrastructuur.
 • Het versterken van de infrastructuur van het economisch belangrijke (vracht)verkeer van en naar de agro-logistieke bedrijventerreinen.

De maatregelen worden nader onderzocht en uitgewerkt voor het gehele glastuinbouwgebied Westland, Den Haag Zuidwest en aangrenzende regio.

Stakeholders

De omgeving wordt betrokken door middel van interviews en stakeholdersessies. De bedoeling is om zo perspectieven en toekomstbeelden voor het gebied op te halen. Zodra er duidelijk is hoe het toekomstbeeld precies inhoudt en er zicht is op concrete maatregelen, dan wordt commitment gevraagd voor de lange termijnvisie van het gebied en de keuzes die daarbij horen.

De leidende principes bij de participatie zijn:

 • Ophalen verwachtingen over het eindresultaat (belangrijke interne en externe stakeholders).
 • Input op de analyse en kansrijke maatregelen (bedrijven, belangen, bewoners en gebruiker).

Raakvlakken

De gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland, heeft belangrijke raakvlakken met de volgende ontwikkeling in en rondom het Westland en Den Haag Zuidwest:

 • Visie Den Haag Zuidwest- De gemeente Den Haag is bezig met de uitwerking van de visie voor Den Haag Zuidwest. Ook hierin vindt participatie met de omgeving plaats.
 • Greenport Horticampus (Floragebied)- De gemeente Westland werkt aan een visie voor het Floragebied. Ook hierin is participatie voorzien.
 • Logistiek in het Westland- De provincie Zuid-Holland gaat een onderzoek opstarten naar de logistiek in het Westland. Dit doen zij samen met de Greenport West-Holland.
 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)- De gemeente Westland start gezamenlijk met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en gemeente Den Haag een onderzoek naar een HOV-verbinding door het Westland.

KTA

De gebiedsuitwerking richt zich expliciet op de te realiseren maatregelen voor de periode 2025-2040. Ook op korte termijn zijn zinvolle maatregelen denkbaar en binnen MoVe is er de mogelijkheid om deze projecten financieel te ondersteunen door bijdragen van de partners Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam  Den Haag (MRDH). Deze Kortetermijnaanpak, kortweg ‘MoVe-KTA’, is recentelijk van start gegaan voor de periode 2021 – 2023. De gemeente Westland heeft hiervoor enkele projecten aangeleverd die in het BO MIRT 2020 zijn vastgesteld:

 • Doorstroommaatregelen A20 aansluiting 6 Maasdijk/Maassluis: aanpassen van de aansluiting 6 om de huidige doorstroming en capaciteitsproblemen te verbeteren.
 • Voortzetten Werkgeversaanpak Leehove: in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland: Werkgeversaanpak Mobiliteitsmanagement voor het bedrijventerrein Leehove.

Beschikbare informatie

Zodra er rapporten beschikbaar zijn met informatie met betrekking tot de gebiedsuitwerking, worden deze gedeeld. U kunt alvast de atlas hier bekijken met analyse, bouwstenen en perspectieven voor het Westland en Den Haag ZuidWest.  

Meer informatie en contact

Mocht u meer informatie wensen over de gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland, kunt u contact opnemen met 
MoVe-rdh@minienw.nl

 

Een momentje...
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen