De ontwikkelagenda van verslogistiek

09-12-2022

Het logistiek versnetwerk van de Greenport West-Holland verbindt mainports, productie, bedrijventerreinen en steden regionaal, nationaal en met de wereld. Deze clusterkracht leidt tot het tweede economisch cluster in Nederland met een toegevoegde waarde van 12 miljard euro..

(inclusief de versgerelateerde havenactiviteiten).

Deze infrastructuur binnen en naar Greenport West-Holland staat echter onder druk. Enerzijds komt dit door groeiende en veranderende capaciteitsbehoefte van de verslogistiek zelf, anderzijds door groei in de mobiliteitsbehoefte de komende jaren door extra bewoners en forensen en nieuwe economische activiteiten.

Greenport West-Holland geeft in haar strategische agenda prioriteit aan het aanpakken van de logistiek tot 2030 door samenwerking in MoVe. Binnen MoVe werken provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), gemeenten en verschillende ministeries samen aan het bereikbaar houden van de regio Rotterdam-Den Haag. Daarnaast zetten de MoVe partijen in op het duurzaam groeivermogen van het gebied. Samen stellen zij vast welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

Lees meer in de ontwikkelagenda verslogistiek.

Een efficiëntere verslogistiek zorgt voor lagere emissies, een betere bereikbaarheid én een
verbetering van de leefbaarheid in de regio. Daarom werkt MoVe samen met Greenport West-Holland om de bereikbaarheid en de verslogistiek te verbeteren.

Op 16 december overhandigde Michiel Jak de Ontwikkelagenda Verslogistiek in de Mainport-Greenport tijdens de Greenboard-vergadering aan voorzitter Meindert Stolk.

Een korte samenvatting van de Ontwikkelagenda in samenwerking met de Mainport-Greenport West-Holland leest u hier.


 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen