Rijk investeert 300 miljoen in bereikbaarheid MoVe-regio

28-06-2022

Het Rijk stelt 300 miljoen euro beschikbaar voor bereikbaarheidsmaatregelen in Zuid-Holland om de woningbouw te stimuleren. Dit werd duidelijk na het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) van afgelopen week.

Voor nieuwe woningen is een goede bereikbaarheid een voorwaarde. Bereikbaarheidsmaatregelen moeten daarvoor gelijk oplopen met de verstedelijkingsopgave. Dat is met het beschikbaar stellen van deze gelden mogelijk, waardoor gemeenten nu sneller woningen kunnen realiseren.

Luchtfoto Trekvliet De Binckhorst
Luchtfoto van de wijk Trekvliet, onderdeel van De Bickhorst. Foto: John Gundlach - Flying Holland, copyright ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakten de afspraken met de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, en de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Deze eerste tranche van afspraken zorgt ervoor dat 56.000 woningen versneld gebouwd worden. Verder spraken zij af om in het bestuurlijk overleg in het najaar besluiten te nemen over de volgende bereikbaarheidsplannen:

  • startbesluit MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten lijn Leiden-Dordrecht (Oude Lijn). In deze studie bereidt de regio investeringen voor in en rond vier bestaande stations op deze lijn, vijf nieuwe stations en spoorverdubbeling van twee naar vier tussen Delft en Schiedam
  • concept-voorkeursbesluiten voor de MIRT-verkenning ontsluiting gebied CID-Binckhorst met hoogwaardig openbaar vervoer plus mobiliteitsmaatregelen voor onder andere de fiets en de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, een verkenning naar de toekomstige bereikbaarheid per auto, OV en fiets
  • besluiten over investeringen in het Rotterdamse metronet en RandstadRail in de Haagse regio zodat meer metro’s en trams kunnen gaan rijden
  • verkenning naar de verbetering van de busverbinding tussen Leiden en Zoetermeer. Voor deze busverbinding, het metronet en RandstadRail zijn al financiële middelen gereserveerd in het Nationaal Groeifonds en door de regio. De overheden spraken af dat ook het Rijk dit najaar zijn deel van de financiën op orde heeft.

Alle afspraken samen zorgen ervoor dat in de Zuidelijke Randstad sneller woningen worden gebouwd die goed bereikbaar zijn met snel, frequent en comfortabel openbaar vervoer. Meer mensen kunnen daardoor een passende woning vinden zonder dat zij een auto nodig hebben. Zo ontstaan minder files, wordt mobiliteit duurzamer, houden we de steden leefbaar en versterken we de economie van de regio.

Meer informatie

Lees de Kamerbrief en bekijk de bijlagen.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen