Werkbezoek Delft bewindspersonen

04-04-2022

Op 28 maart jl. hebben de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) een werkbezoek gebracht aan de Schieoevers in Delft.

Er is kennisgemaakt met de regionale bestuurders en gesproken over de gezamenlijke opgaven van woningbouw, verstedelijking en bereikbaarheid. In de Zuidelijke Randstad is er de ambitie om dit integraal op te pakken. De bestuurders van Zuid-Holland zijn reeds begonnen. Er liggen plannen voor 290.000 woningen waarvan 80.000 de komende 4 jaar gebouwd worden.
Het programma MoVe is bezig met deze integrale opgave. Dit jaar maakt MoVe afspraken over de bekostiging van het Groeifondspakket. Dit maakt de start van de MIRT Verkenning Oude lijn en Knopen mogelijk en de voorkeursbesluiten voor CID-Binckhorst en Oeververbindingen Rotterdam. Het kennismakingsgesprek krijgt een vervolg in een Bestuurlijk Overleg op 31 mei en daaropvolgend in een Bestuurlijk Overleg Leefomgeving begin juli.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen