Contouren Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland

16-04-2021

In 2020 is de opdracht gegeven om de integrale en adaptieve Verstedelijkingsstrategie voor de gehele provincie verder uit te werken. De provincie Zuid-Holland heeft de regie. De contouren van de Verstedelijkingsstrategie zijn gereed; ze bevestigen de wederkerigheid van mobiliteit en verstedelijking

De Verstedelijkingsstrategie bouwt voort op de gemaakte afspraken in het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad, Woondeal Zuidelijke Randstad, Adaptieve Ontwikkelstrategie MOVV en het bereikbaarheidsprogramma MoVe. De kwantiteit van de opgave wordt bepaald aan de hand van de provinciale woningbehoefteraming en bevolkingsprognose van 2021. Ook wordt in deze strategie opgenomen wat de rol van de betrokken partijenis en welke fasering gewenst is. 

Uitgangspunten Verstedelijkingsstrategie

De Verstedelijkingsstrategie is uitgewerkt voor de periode tot 2035 met een doorkijk naar 2040. Er wordt  rekening gehouden dat richting 2040 nieuwe investeringen nodig zijn bij een aanhoudende hoge vraag naar woningen en bijhorende voorzieningen. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Versterken van de structuur van Zuid-Holland, bouwen binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) bouwen nabij hoogwaardig OV en bouwen naar behoefte;
  • Nieuwe plannen bestaan in principe voor 50% uit betaalbare woningen;
  • Verschillende ruimtevragers binnen de verstedelijking worden integraal bezien;
  • Benut het netwerk van stedelijke centra en knooppunten;
  • Bouw georiĆ«nteerd op hoogwaardig openbaar vervoer; versterk de langzaam vervoersrelaties;
  • Bouw toekomstbestendig; houd rekening met energietransitie, natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie, circulariteit en een gezonde leefomgeving.

Wederkerigheid van verstedelijking en mobiliteit

De Verstedelijkingsstrategie laat de sterke wederkerigheid met de beoogde schaalsprong MOVV zien. De volgende typen locaties worden als kansrijk gezien voor extra verstedelijking: nabij hoogwaardige OV-knooppunten, werk- en detailhandelslocaties en naoorlogse wijken. De koppeling van mobiliteit en verstedelijking legt een stevig fundament onder een verdergaande integratie van economie, landschap en gezonde en inclusieve verstedelijking. Het halen van maatschappelijke doelen zoals versterken agglomeratiekracht, aandacht voor gezondheid en toegankelijkheid van wonen, werken en voorzieningen is de inzet. Betrouwbare en snellere metro-, tram- en snelbusverbindingen in de regio zorgen voor een breed bereik. Zo worden de economische kerngebieden, bestaande en nieuwe woongebieden en wetenschap en onderwijs, beter verbonden.

De spoorlijn Leiden-Dordrecht is de backbone van het OV in de Zuidelijke Randstad. In de nabijheid van deze lijn zijn in het Verstedelijkingsakkoord minimaal 170.000 woningen voorzien, waarvan 70.000 op 13 nieuwe verstedelijkingslocaties. Voor vier bestaande knooppunten is op korte termijn de urgentie tot een grondige aanpak het grootst door de verstedelijking. Dit zijn Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht.

Alle betrokken partijen hebben samen de volgende afspraken gemaakt:

  • Knooppunten op de regionale HOV-lijnen zijn dragers van de verstedelijking in Zuid-Holland en worden nader uitgewerkt. Het gaat daarbij om extra investeringen na 2025 in bestaande en nieuwe stations(omgevingen).
  • Versnellen woningbouw: naast investeringen in HOV is het wegnemen van knelpunten voor versnelling van de woningbouw een belangrijke doelstelling.
  • Multimodale bereikbaarheid belangrijk is en blijft, naast het OV ook de fiets en de auto, waarbij automobiliteit (goederen en personenvervoer) nog belangrijker is op enkele grotere buiten-BSD locaties voor wonen en werken.

Meer Contouren Verstedelijkingsstrategie

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen