Belang van de Groeiagenda Zuid-Holland

23-04-2021

Zuid-Holland kan een grotere bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en samenleving. Door de innovatieve en sterke bedrijven beter te verbinden, ontstaan er nieuwe verdienmodellen en nieuwe banen. Dat vraagt om samenhangende investeringen in kennis- en innovatie met een Groeiagenda.

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen om samen 10% extra economische groei voor Nederland te realiseren. Daarvoor heeft de regio Zuid-Holland een concrete Groeiagenda opgesteld. 

Linco Nieuwenhuyzen is secretaris van Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en manager strategie bij InnovationQuarter (regionale ontwikkelmaatschappij voor Zuid-Holland). Beide organisaties staan aan de lat voor het vergroten van de innovatiekracht en het versterken vestigingsklimaat van de regio. Geografisch ligt de focus daar waar de economische activiteiten zijn, dus met name de as Leiden – Dordrecht. De organisaties worden gevormd door de triple helix: overheid, bedrijfsleven en onderwijs. We vragen aan hem wat het van is van de Groeiagenda Zuid-Holland.

Linco begint zijn verhaal: ”Zuid-Holland is grote regio, waar heel veel potentieel in kennis en innovatie is, maar we blijven economisch achter lopen bij vergelijkbare regio’s. Dat blijkt uit cijfers en we zien ook dat mensen aan de kant staan of werkzaam zijn in sectoren die het moeilijk gaan krijgen. Hierdoor komen banen onder druk te staan. Deze urgentie wordt in de hele regio gevoeld. Tegelijkertijd zien we kansen voor niet alleen de regio, maar voor heel Nederland en Europa. Beide kunnen bijdrage aan het economische herstel, daarom hebben we een Groeiagenda opgesteld. “

“We richten op allereerst op de economische groei voor iedereen”, vervolgt hij, “en hierbij richten we ons op drie belangrijke pijlers:

  1. Kennis en innovatie: we hebben veel kennisinstellingen en bedrijven, maar we kunnen er meer uithalen door ze onderling met elkaar slim te verbinden; robotica bij scheepvaart, energietransitie, medisch terrein;
  2. Maakindustrie is groot in de regio: als we nu niet alleen iets nieuws bedenken, maar het zelf ook maken, dan ontwikkelen daaromheen nieuwe waardeketens;
  3. Energietransitie kent hoge economische waarde: dit concentreert zich in en rondom de havenindustrie waar 400.000 mensen werken; we willen de haven ombouwen tot een Europese hub voor duurzame energie.

De drie pijlers moeten we goed met elkaar verbinden en we hebben twee doorsnijdende lijnen. Samen vormen ze de vijf pijlers van de Groeiagenda: 

  1. Human capital: je kunt wel de technologie en nieuwe producten ontwikkelen, maar je hebt ook mensen nodig die ermee aan de slag kunnen, bijvoorbeeld via bijscholing;
  2. Bereikbaarheid is essentieel: de clusters moet goed met elkaar verbonden worden. Je zult bedrijven verbinden met onderwijsinstellingen, de woonlocaties verbinden met de werklocaties. Bereikbaarheid is dus echt topprioriteit. Integratie van woningbouw en OV is cruciaal; dus moeten we investeren in de kennisas (Oude Lijn) en plekken waar producten gemaakt worden, zoals de Binckhorst.”

De meerwaarde van het Groeifonds

Linco: “We zijn juist op zoek naar ander type financiering om het vestigingsklimaat naar hoger niveau te tillen. Aan de bereikbaarheidskant zien we al jaren dat er minder geld beschikbaar is dan er knelpunten zijn. We hopen dan ook dat het Groeifonds extra impuls kan geven om toch die achtergebleven investeringen voor de economische meerwaarde in te lopen. Dat is ook doorberekend in onze groeiagenda: het levert meer op dan het kost. Het Groeifonds kijkt over alle domeinen heen en dat sluit heel goed aan bij onze manier van werken. We hebben een totaalpakket van economische meerwaarde in samenhang met bereikbaarheid.”

De risico’s en de onzekerheden

Als eerste noemt Linco zelf verantwoordelijkheid nemen: “De meerwaarde is meer dan de som der delen; dat blijkt uit de berekeningen. Een belangrijke opgave voor onszelf is dan ook dat we de crossovers moeten waarmaken over de verschillende domeinen heen."

"Als je nationaal, naast financieel, kijkt, moet de wet- en regelgeving in lijn zijn. Neem als voorbeeld de stikstofuitstoot: bij de energietransitie worden er flinke investeringen gedaan, dan is het belangrijk dat we ook met een oplossing komen voor de stikstofuitstoot. We zijn niet in concurrentie met andere regio’s in Nederland, we zijn concurrentie met regio’s elders in Europa en de wereld. Dus nationaal moeten we meer tempo maken. Je zult moeten anticiperen waar de Europese herstelmiddelen op worden ingezet. Op een aantal nieuwe thema’s vindt nu zwaartepuntvorming plaats in Europa, het is zaak dat we als land daarbij vooraan staan. Zo maak je duidelijk aan het bedrijfsleven waar je staat, welke keuzes je maakt en waar je in gaat investeren. Dat is een heel belangrijk aandachtspunt. “

De eerste resultaten

“We zijn nu al in Groeifondsvoorstellen heel actief,” stelt Linco. “Als de voorstellen worden gehonoreerd, kunnen we bijvoorbeeld bij lifesciences and health hele mooie dingen gaan doen op het gebied van regeneratieve geneeskunde. We verwachten nieuwe producten en bedrijven. Hetzelfde geldt voor de groene-waterstofeconomie, daar worden nu al grote stappen gezet. En dankzij het geld uit het Groeifonds kan dat nog sneller gebeuren.”

“Op het gebied van de Maakindustrie zijn we al goed bezig, we zijn niet van het Groeifonds afhankelijk. Maar met investeringen vanuit het Groeifonds kunnen we wel de bedrijven en de banen uit deze industrie met elkaar verbinden. Op die manier kunnen alle partijen profiteren en zijn ze in staat om nieuwe producten in de robotica te ontwikkelen voor de tuinbouw, waterstofproductie, 3D printen enz.“

“Belangrijk is dat we fors investeren op human capital. We hebben de Kickstart your career gelanceerd met als doel om zoveel mogelijk jongeren aan een eerste baan te helpen. “

“We zijn flexibel op middellange en lange termijn. We hebben onze Groeiagenda door de OESO laten doorrekenen. Onze agenda is toekomstbestendig en past in een post-Corona strategie. Door Corona dienen er nieuwe kansen aan, zoals nu voor het Leidse cluster Life & health bij het ontwikkelen en produceren van vaccins; dit onderstreept maar weer de urgentie van deze agenda. “

Persoonlijke doelen

Op de vraag hoe Linco er persoonlijk in staat geeft hij twee motivaties aan: “Persoonlijk zie ik heel graag dat iedereen mee kan doen en zichzelf ontwikkelen; meer kansen voor meer mensen. Meer welvaart geeft ons geld om de welvaartstaat kunnen betalen. Ik zie een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Deze Groeiagenda biedt meer mensen kansen, daar ben ik van overtuigd.”

“Ik ben ervan overtuigd dat als je wat langer luistert naar elkaars drijfveren, je elkaar beter gaat begrijpen. Je zoekt naar de gemeenschappelijke belangen op het gebied van economie, ontwikkeling en het creëren van kansen. Wat we in de EBZ doen is niet gedreven door politieke keuzes, maar door de belangen die je deelt. Niet als politici, CEO’s of onderwijsbestuurders tegenover elkaar staan, maar juist naast elkaar. Wat heeft de regio nodig? Dan kom je tot een krachtige agenda waar iedereen zijn steentje aan wil bijdragen. Zo ben je ook in staat om steeds complexere dingen op te lossen. Belangrijk is dat je je blijft bewijzen en laat zien dat er concrete resultaten uit voortkomen in belang van de mensen om ons heen. Deze aanpak mag wat mij betreft ook nationale uitstraling krijgen.”

De Groeiagenda Zuid-Holland
Zuid-Holland heeft alles in huis om een grotere bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie en samenleving. Dit komt door de combinatie van toonaangevende kennisinstellingen, grote bedrijven en innovators. Door deze innovatieve bedrijven en sterke bedrijven beter te verbinden, ontstaan er nieuwe verdienmodellen en banen worden gecreëerd. Maar dat vraagt om samenhangende investeringen in kennis- en innovatie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen. Samen kunnen ze in 10 jaar tijd, 10% extra economische groei voor Nederland realiseren. Daarvoor heeft de regio Zuid-Holland een concrete Groeiagenda, die ze samen met het Rijk willen realiseren. Private en publieke spelers in Zuid-Holland willen de regio en daarmee Nederland in een structureel hoger groeipad brengen. De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda, op basis waarvan sleutelspelers in Zuid-Holland substantieel gaan investeren in kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, de bereikbaarheid en human capital. Op die manier realiseren we duurzame brede welvaart en welzijn voor Nederland in een veranderende wereld. Meer
De OESO, Erasmus Universiteit en NEO Observatory hebben berekend dat het in samenhang uitvoeren van de Groeiagenda Zuid-Holland in 5 jaar tijd 5,5% extra economische groei voor de regio oplevert. Concreet betekent dit dat investeringen in Zuid-Holland over 5 jaar €11 mld en over 10 jaar € 24 mld extra BBP opleveren.

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen