Kansen voor het middengebied

23-04-2021

In MoVe zetten we sterk in op de twee hoofdassen door de regio: de Oude Lijn en RandstadRail. Maar in het middengebied ten oosten daarvan liggen ook belangrijke opgaven met betrekking tot verstedelijking en agglomeratiekracht, waarbij bereikbaarheid een belangrijke rol speelt.

We hebben in de Preverkenning Schaalspong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) in beeld gebracht welke maatregelen nodig zijn en welke fasering en prioritering gemaakt kunnen worden op basis van de wens tot versnelling van de verstedelijking en versterking van de agglomeratiekracht.

Regionale HOV-corridors middengebied versterken en uitbreiden

Op dit moment worden als vervolg van de Preverkenning drie corridors nader uitgewerkt: Leiden-Zoetermeer (LeiZo, HOV-bus), Zoetermeer-Rotterdam (ZoRo, HOV-bus) en de Koningscorridor (Scheveningen - Lansingerland-Zoetermeer).  Langs dit middengebied lopen nog andere HOV-corridors: de Oude Lijn (Leiden-Dordrecht), de Goudse lijn (Den Haag-Utrecht) en RandstadRail (Den Haag-Zoetermeer en Den Haag-Rotteram). De Preverkenning heeft inzichtelijk gemaakt dat er voor de corridors LeiZo en ZoRo op korte termijn maatregelen nodig zijn om de doorstroming te verbeteren en het gebruik te verhogen. Als we op langere termijn de woningbouw verder willen faciliteren, de agglomeratiekracht willen versterken en het HOV stimuleren, komen ingrijpender maatregelen in beeld zoals het opwaarderen en de infra-aanpassingen voor LeiZo en de verrailing van ZoRo. Ook wordt onderzocht wat de kansen zijn voor het verlengen van de Koningscorridor (Scheveningen-Voorburg) naar het station Lansingerland-Zoetermeer, parallel aan de Goudse lijn.

Dit jaar werken we per corridor zowel het korte termijn als het lange termijn ontwikkelperspectief uit. Daarnaast werken we aan een integraal lange termijn ontwikkelperspectief voor de drie HOV-corridors en de Goudse Lijn. Hierbij willen we de ambities (verstedelijking en agglomeratiekracht) en de samenhangende keuzes bij elkaar brengen en confronteren. De Verstedelijkingsstrategie Zuid-Holland speelt daarin een belangrijke rol omdat deze ingaat op samenhangende keuzes van verstedelijkingslocaties langs HOV-assen in het middengebied in de komende twee decennia. Bij agglomeratiekracht kijken we naar de plekken waar de ontwikkeling van economische, kennis- en innovatieclusters plaatsvindt en de noodzaak ontstaat tot grotere samenhang door bereikbaarheid.

Toekomstbeeld OV

Ook het Toekomstbeeld OV is voor ons relevant. Wat is de samenhang met keuzes die worden gemaakt over het nationale netwerk en hoe worden de knooppunten en regionale corridors in dat netwerk gepositioneerd? Nut en noodzaak voor het doortrekken van de Koningscorridor worden beïnvloed door de keuzes over de bediening Den Haag – Utrecht en de intercity-stops. ZoRo kent in de toekomst mogelijk een samenhang met het Metronet. Opwaardering van LeiZo kan opties openen voor nieuwe routes in Zoetermeer. Kortom, deze samenhangende keuzes brengen we in beeld.

Dit zijn de aspecten en varianten die we onderzoeken en zullen leiden tot een ontwikkelperspectief voor het middengebied. We leggen onze bevindingen eerst voor aan de Programmaraad in het najaar en laten het in november vaststellen bij het BO-MIRT. Het verbeteren van de bereikbaarheid voor de reiziger is daarbij een belangrijk doel en tegelijkertijd willen we de beste keuzes maken voor het versnellen van de woningbouw en het vergroten van de agglomeratiekracht. Zodat bewoners een grotere keuze hebben bij het vinden van geschikte functies en van een woning in een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving.

"De Schaalsprong OV betekent dat het openbaar vervoer in de Zuidelijke Randstad meegroeit met de forse verstedelijking en uiteindelijk in capaciteit verdubbelt.”

De drie corridorstudies en de integrale studie maken onderdeel uit van de Programmalijn Metropolitaan OV en Verstedelijking. Naast de MoVe-partijen maken Zoetermeer, Lansingerland en de gemeenten langs de corridor Leiden-Zoetermeer deel uit van de teams die deze studies uitvoeren en begeleiden. Ook de vervoerders, het bedrijfsleven en de reizigersorganisaties worden betrokken.

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen