Focus voor 2021

15-12-2020

Er was dus goed nieuws voor MoVe bij het jaarlijkse Bestuurlijke Overleg MIRT. We vragen aan de twee directeuren van MoVe Rachel van Houwelingen (IenW) en Wim Hoogendoorn (MRDH) of ze tevreden terugkijken. Is het glas half vol is of half leeg? En waar ligt de focus voor 2021?

"Beide eigenlijk, antwoordt Wim Hoogendoorn, “we hadden ingezet en gehoopt op meer, omdat er veel plannen en voorstellen vanuit de Regio op tafel lagen en omdat de noodzaak tot investeren in de bereikbaarheid van onze Regio groot is. De Regio heeft samen met het Rijk in de afgelopen jaren veel opgepakt en heel veel voorwerk gedaan en we hadden graag gezien dat daar meer van gerealiseerd zou kunnen worden. De Minister had echter al voor de zomer aangegeven dat er weinig tot geen middelen beschikbaar zouden zijn en in die context zijn we dan ook tevreden met de afspraken die we uiteindelijk hebben kunnen maken. Uiteraard ben ik blij dat de MIRT-verkenning van de CID Binckhorst kan starten en met het geld voor het station Zoetermeer uit de KTA-aanpak. We hadden meer pijlen om de boog, zoals de HOV-delen van de Oeververbindingen Rotterdam en de maatregelen voor de de Randstadrail (Leyenburgcorridor) en het metronetwerk Rijnmond. Daar gaan we volgend jaar mee aan de slag.”

“De focus voor MoVe ligt op de schaalsprong MOVV en daarbinnen de ruggengraat (‘backbone’), die de Oude Lijn vormt," aldus Wim. “Dit stond ook voor dit BO MIRT geagendeerd en de betrokken bestuurders hebben onderschreven dat het heel belangrijk is. De middelen ontbraken helaas dit keer. We kijken nu heel gespannen naar het Groeifonda komend voorjaar en hopelijk komen daaruit de financiële middelen die we nodig hebben. Er ligt een hele mooie propositie en misschien krijgen we bij deze eerste tranche niet het volledige bedrag dat we nodig hebben. Maar dat hoeft ook niet, want het is een programma met een lange adem. De focus ligt er nu op nu om de MIRT-verkenning Oude Lijn: de vier sporigheid en de eerste vier stations gefinancierd te krijgen. We gaan met de partijen rond de tafel om daarover goede afspraken met elkaar te maken en de middelen te vinden.”

Jaarlijks maken Rijk en regio in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio. Maatregelen voor een bereikbare en leefbare omgeving moeten gelijk oplopen met de verstedelijkingsopgave. Op 26 november was het weer zover en voor MoVe stond een aantal beslispunten op de agenda. Belangrijkste uitkomst is dat er geïnvesteerd wordt in de bereikbaarheid van het CID Binckhorst ( € 150 miljoen) en dat station Zoetermeer een nieuwe entree en 1.000 overdekte fietsstallingsplekken (€ 10,5 miljoen) erbij krijgt. Het rapport hoe het OV-netwerk op de lijn Leiden en Dordrecht en de regionale Hoogwaardig OV-corridors te versterken (Schaalsprong MOVV) is goed ontvangen.  De aanwezige bestuurders hebben MoVe gevraagd om in 2021 een startbeslissing voor te bereiden voor de MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn (Leiden – Dordrecht), inclusief de benodigde 75% financiële reservering. Lees hier alle afspraken BO-MIRT 2020.

"De gebiedsuitwerkingen van Voorne Putten en Westland waren nog niet zover uitgewerkt op inhoud om financiële afspraken te maken,” vervolgt Wim, "dat zal wel in 2021 moeten gebeuren. Kortom, er ligt een groot pakket met maatregelen waar we verder mee willen. Dat is ook nodig, willen we de regio bereikbaar houden en de geplande woningbouwproductie en economische ontwikkeling door laten gaan. Of zoals de regiobestuurders steeds hebben geroepen ‘geen woningen zonder rails’. De mobiliteit en verstedelijking gaan hand in hand in MoVe, zodat noodzakelijke verbindingen voor woningbouw, economie en kennis en innovatie tot stand komen met maatschappelijk meerwaarde. Waar uiteindelijk heel Nederland van profiteert."

Welke lessen neemt Wim mee? “Je moet je huiswerk op orde hebben op drie gebieden, meldt hij, “zowel inhoudelijk/technisch, als financieel en politiek. Verder is een heel goede samenwerking met niet alleen regio en Rijk, maar ook steden zoals Leiden en Dordrecht, van belang. Met zo’n sterke, stevige coalitie maak je samen plannen en voorstellen, dat is de sleutel voor het succes. En dan volhouden op de juiste manier: we zijn op een constructieve manier vasthoudend geweest om de het maximale eruit te halen. Goede inhoud, sterke coalitie en standvastigheid zijn de basis-ingrediënten voor dit mooie resultaat en hier moeten we op voort borduren. "

Als laatste wil Wim de complimenten doorgeven die zijn uitgedeeld tijdens het bestuurlijk overleg aan iedereen, die hard heeft meegewerkt om tot dit resultaat te komen.  Hij benadrukt dat iedereen gaat voor het grotere geheel zowel ambtelijk als bestuurlijk, dat is een grote verworvenheid. Iedereen heeft hetzelfde verhaal en saamhorigheid en deze focus is essentieel om successen te boeken.

Ook Rachel van Houwelingen antwoord met dat het glas half vol is. “Er zijn goede afspraken gemaakt met alle partijen, voor nu zijn we tevreden. Ik denk wel dat het volgend jaar heel spannend gaat worden. Spannend omdat er met het groeifonds en het nieuwe regeerakkoord belangrijke momenten zijn die gaan bepalen welke concrete stappen we vanuit MoVe de komende jaren kunnen zetten. Er liggen allemaal goede plannen, veel inhoud en als we daar niet een volgende slag in kunnen maken, dan blijft het hangen.”

“De inkt is amper droog en we gaan nu heel goed te kijken wat is urgent, waar gaan dingen mis als je wacht. In onze samenwerking is steeds de leidraad geweest kijk naar hele regio;  het gaat niet om Rotterdam of Den Haag afzonderlijk. Als we nu niet die stappen konden zetten met de CID Binckhorst, dan zouden andere dingen ook niet doorgaan en zouden de woningbouwambities naar beneden worden bijgesteld. Dat is wat we met elkaar niet willen. Gelukkig kan met het geld voor de CID Binckhorst een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de woningbouwopgave van Den Haag daarmee ook van de transformatie van het gebied. Ook in Rotterdam zijn we goed bezig, er wordt van alles uitgezocht, maar er is meer tijd nodig om samen met alle partijen te bepalen welke stap het belangrijkste voor de regio is. “

Over de Schaalspong MOVV stelt Rachel dat als je kijkt vanuit financiele middelen het altijd een zeer groot besluit zal zijn dat vanuit de huidige middelen nooit in een keer genomen kan worden.  Rachel: “We moeten goed bekijken hoe de schaalsprong gefinancierd kan worden: of in plakjes snijden of zo goed neerleggen bij het groeifonds of nieuw kabinet, dat die kunnen beslissen om een volgende slag te slaan. Als het niet lukt, moeten we terug en er kleinere delen van maken, zodat er toch iedere jaar een stap gezet kan worden. De winst van afgelopen jaar is dat er een hele goede kosten-baten analyse ligt op tafel zodat we een sterk verhaal hebben.”

Op de vraag waar de focus voor MoVe in 2021 ligt, antwoord ze: “Wat ik zou willen is programmeren met die integrale, brede blik. En hoe zorgen we ervoor dat we financiële armslag en voortgang houden en dat middelen vanuit de Woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goed aansluiten bij investeringen in HOV. De focus is om samen afspraken te maken over wat echt een verschil maakt in de regio. "

We willen geen onderzoeksprogramma zijn, maar een programma met inhoud, ambitie en geld.

“Daarbij blijven de inhoud en de doelen hetzelfde voor alle partijen, dat is de basis voor de goede samenwerking. Er is één verhaal met ieder zijn eigen invalshoek. “

Tot slot neemt Rachel als leerpunt mee: “We waren zo gefocust om het allemaal bij elkaar te houden. We moeten ook blijven kijken naar wat nu de pareltjes zijn, wat we nu wel voor elkaar kunnen krijgen. Zo is het fantastisch dat we voor Zoetermeer aan de slag kunnen, het paste in het rijtje van verbeteren knooppunten vanuit het landelijk beeld. Hiermee bewandelen we de weg vooruit en laten zien wat er wel is gelukt. “  

 

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen