Bereikbaarheid hand in hand met Verstedelijking

30-11-2020

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW), minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (InW) hebben met regio’s afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken te verbeteren. Een overzicht van alle afspraken van het MIRT is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister van Nieuwenhuizen: “Ik ben blij dat we met alle regio’s in het land betekenisvolle stappen hebben gezet om veel regionale knelpunten aan te pakken. Nederland moet goed bereikbaar blijven of het nou via de weg, het spoor of het water is”.

De bevolkingsaantallen groeien, er ligt een grote opgave voor meer woningen en investeren in infrastructuur blijft nodig.

De komende jaren zal een aanzienlijk deel van het beschikbare budget moeten worden vrijgemaakt voor beheer en onderhoud, zodat wegen, vaarwegen en het spoor in goede conditie blijven. Ook is er sprake van forse kostenstijgingen op lopende projecten. Deze tegenvallers moeten worden opgevangen om te voorkomen dat projecten vertragen. Ondanks dat, wordt er dit jaar ook geïnvesteerd in projecten waarbij wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang worden aangepak. Lees meer

“Stations zijn meer dan ooit een belangrijke schakel voor de reiziger. Ze zijn toegangspoort voor de stad en voor een snelle en gemakkelijke overstap tussen trein, tram en bus of de fiets. We slaan daarom de handen ineen om op verschillende delen van Nederland deze knooppunten voor het OV klaar te maken voor de toekomst”.  Staatssecretaris Van Veldhoven

Rijk en regio hebben wederom bevestigd dat mobiliteit en verstedelijking in samenhang moeten worden ontwikkeld. Daarbij hebben Rijk en regio het startbesluit voor de MIRT-verkenning CID-Binckhorst genomen met een reservering van Rijk en regio van € 150 miljoen. Voor de ontwikkeling van het Entreegebied Zoetermeer is € 10,5 miljoen  beschikbaar gesteld voor 1.000 overdekte fietsstallingsplekken bij het station en een goede entree voor het station aan de noordzijde. Een opsteker voor MoVe! 

Schaalsprong MOVV

De preverkenning Schaalsprong MOVV heeft onderzocht wat op OVmobiliteitsgebied nodig is om tot 2040 170.000 woningen en 85.000 arbeidsplaatsen te realiseren, de agglomeratiekracht in de regio te versterken en NMCA-knelpunten op te lossen. Een belangrijk deel van deze opgave zal plaatsvinden in de zone Oude Lijn (Leiden-Dordrecht) en de 13 daaraan gerelateerde stationsontwikkellocaties, en langs enkele regionale OV-corridors (RandstadRail, metronetwerk). De Preverkenning heeft in beeld gebracht welke maatregelen op deze corridors nodig zijn, en welke fasering en prioritering op basis van de verstedelijking (waaronder de Woningbouwimpuls) nodig is. Voor de ruggengraat van het OV-systeem, de Oude Lijn Leiden-Dordrecht, zal komend jaar worden toegewerkt naar een mogelijk startbesluit voor een MIRT-verkenning. Nabij vier bestaande knooppunten op de Oude Lijn vindt komende jaren een grote verstedelijkingsinspanning plaats: Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam en Dordrecht. Dit vraagt om een aanpak van stations en stationsomgeving om zowel de grotere reizigers- en overstappersaantallen als een goed investeringsklimaat te faciliteren. Gezien de directe samenhang tussen de infrastructurele opgave en de gebiedsontwikkeling op de vier knooppunten wordt een mogelijke MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn voorbereid. Er is voor een vervolgstap in het MIRT 75% financiering nodig en daar zullen alle partijen komend jaar mee aan de slag moet gaan. Voor de regionale railinfrastructuur (Rotterdamse Metronet en Randstadrail) worden maatregelen voorbereid om op middellange termijn de capaciteit te kunnen uitbreiden.

Lees hier de brief naar de Tweede Kamer met alle afspraken.

“Ook de komende jaren gaan we heel veel woningen bouwen. Daar horen ook OV- en fietsverbindingen bij en aansluiting op het wegennet. De plannen die we vandaag presenteren laten een sterke, integrale benadering zien van de ruimtelijke opgaven waar we in Nederland voor staan”. Minister Ollongren

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen