KTA maatregelen Westland - Greenport

01-06-2020

Westland bloeit en groeit en dat past natuurlijk prima bij de Greenport! Eind 2019 is de ‘Integrale gebiedsuitwerking ruimtelijk logistieke invulling van Greenport 3.0 in het Westland’ afgerond en om al dat groeien en bloeien te behouden, moet de economische structuur versterkt worden.

Dit kan met een transitie naar een duurzame en innovatieve Greenport met een versterkte samenhang met de mainport Rotterdamse haven. Gaandeweg deze studie zijn veel aanbevelingen gedaan voor ontwikkelrichtingen op middellange en lange termijn. Ook op korte termijn zijn zinvolle maatregelen denkbaar en binnen MoVe is er de mogelijkheid om deze projecten financieel te ondersteunen door bijdragen van de partners Ministerie IenW, Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH). Deze Kortetermijnaanpak, kortweg ‘MoVe-KTA’, is recentelijk van start gegaan voor de periode 2020 – 2022. De Gemeente Westland heeft enkele projecten aangeleverd waarbij de korte termijn wordt verknoopt met de lange termijn:

  • Metropolitane fietspad Naaldwijk – Rotterdam: aanleg van een comfortabele, brede fietsroute via Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het voorstel richt zich op het gedeelte in de gemeente Westland.

  • Werkgeversaanpak Mobiliteitsmanagement voor de gemeentelijke organisatie en drie agro-logistieke bedrijventerreinen: ABC Westland, Royal Flora Holland en bedrijventerrein Honderdland (in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland).

En deze eerste twee plannen van aanpak zijn met succes in het Directeurenoverleg MoVe van 28 mei vastgesteld. De snelfietsroute, die in het kader van het fietsroutesprogramma van de MRDH wordt aangelegd, kan van start en vanaf 2022 kun je vlot en comfortabel van Mainport naar Greenport op de (e)bike. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland kunnen van start met verduurzaming van het mobiliteitsgedrag, in relatie tot bereikbaarheid, ruimte, klimaat en veiligheid. Om de tot een optimale aanpak voor Westland te komen komt er eerst een inventariserende fase. Inzetten op het reizen per (elektrische) fiets en OV (inclusief last-mile voorzieningen) is vermoedelijk het meest kansrijk.

De gemeente Westland werkt aan nog enkele voorstellen die in de zomer zullen worden ingediend.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen