Geen Verstedelijkingsakkoord zonder AOS

11-11-2019

‘De opgaven waar de Zuidelijke Randstad voor staat zijn groot en we hebben gezamenlijk de ambitie om deze metropoolregio er sterker uit te latenkomen: nieuwe woningen, goede bereikbaarheid, energietransitie, groeiende economie, werkgelegenheid", zo meldt Thomas Buijs van BZK.

Vergroten agglomeratie kracht
“De opgaven waar de Zuidelijke Randstad voor staat zijn groot en we hebben gezamenlijk de ambitie om deze metropoolregio er sterker uit te laten komen: nieuwe woningen, goede bereikbaarheid, energietransitie, groeiende economie, werkgelegenheid", zo meldt Thomas Buijs van BZK.

Vergroten agglomeratie kracht
“De opgaven waar de Zuidelijke Randstad voor staat zijn  groot en we hebben gezamenlijk de ambitie om deze metropoolregio er sterker uit te laten komen: nieuwe woningen, goede bereikbaarheid, energietransitie, groeiende economie, werkgelegenheid", zo meldt Thomas Buijs van de directie Ruimtelijke ordening (Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die vanaf het begin betrokken is geweest bij de Adaptieve Ontwikkelstrategie Metropolitaan OV en Verstedelijking (AOS) en het Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad (VA). Hij geeft zijn visie waarom dit Verstedelijkingsakkoord belangrijk is en waarom de AOS en het Verstedelijkingsakkoord onlosmakelijk met elkaar verboden zijn. Ook zijn collega Suzanne in t Veld (BZK) komt aan het woord.  Zij is vanuit directie Woningmarkt sterk betrokken geweest bij de in juni gesloten de Woningdeal voor de Zuidelijke Randstad.

Thomas Buijs over zijn betrokkenheid bij de werkplaats MOVV: “Uitgangspunt bij het Verstedelijkingsakkoord is het versterken van de agglomeratiekracht door verstedelijking zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te laten plaatsvinden; het groene landschap te ontzien c.q. te versterken; optimaal gebruik te maken van bestaande infrastructuur en inzet van alle partijen voor goede ontsluiting van het gebied langs de Oude Lijn met hoogwaardige OV-verbindingen. Een eenzijdige opgave oppakken via de traditionele aanpak 'oplossen MCA-knelpunten' past niet meer in deze tijd. Partijen betrokken bij het programma MoVe zijn zich daar van bewust. Er wordt gewerkt volgens zeg maar de MIRT-methodiek nieuwe stijl waarbij de I en de R samen tot uiting komen. Dit was wel even wennen in het begin. We hebben elkaars taal moeten leren spreken en ons in elkaar moeten verplaatsen, maar ik voelde wel een soort vanzelfsprekendheid in het programma MoVe dat we allen het belang erkenden van een afgestemde aanpak om te komen tot een sterke metropool.”

In het najaar van 2018 is de werkplaats Metropolitaan OV verruimd met ‘Verstedelijking’, vertelt Buijs. “Een titel van de werkplaats aanpassen klinkt marginaal, maar was strategisch een zeer belangrijke stap. Daar hebben de projectleiders AOS Helen Land en Bert Driessen een belangrijke rol bij gespeeld, net als bij de betrokkenheid van de Verstedelijkingsalliantie in het vervolgproces, maar het resultaat is er ook naar! Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben en vergeet niet, dit is een unieke aanpak waarbij tijdens het traject samen de wielen werden uitgevonden. Ik denk dat ik namens allen spreek dat we mogen terugkijken op een zeer goede en prettige samenwerking met een mooi resultaat. We zaten in een goede flow en zo hebben we samen de koers kunnen bepalen.  Alle neuzen staan nu dezelfde kant op zodat we het beste halen voor de regio. We zijn dan ook heel blij dat het Verstedelijkingsakkoord tijdens het BO MIRT in november wordt ondertekend en de AOS wordt bekrachtigd.”

Suzanne in t Veld vult aan: “Om de grote opgave te laten versnellen, moeten Rijk, regio en marktpartijen op één lijn zitten. Alle partijen staan erachter, en het is het succes van een integrale benadering. De linkingpin moet er zijn, zoals de energietransitie, het landschap gaat iedereen aan en de bouw van nieuwe woningen. En nu komt alles samen en moet in elkaar passen.” Buijs geeft aan dat verschillende tafels met elkaar verbonden moeten worden bij de opgave van de komende jaren, zoals partijen van de 'Energietafel/RES' met die van de verstedelijkingsopgave. Met als doel te komen tot maatschappelijke synergie, zonder dat dit leidt tot bestuurlijke impasse en/of stilstand.

De adaptieve ontwikkelstrategie Zuidelijke Randstad (AOS) is de ruggengraat voor de verstedelijkingsstrategie van de Zuidelijke Randstad en een belangrijk bouwsteen voor het Verstedelijkingsakkoord. In t Veld: “Zonder de AOS zou de Woondeal*) vastlopen. De woningdeal is complementair aan het Verstedelijkingsakkoord en de neuzen wijzen naar dezelfde kant, zowel interdepartementaal als op locatieniveau. De uitdaging is: Maak een duidelijke keuze en zorg dat alle betrokken partijen vasthouden aan de gekozen richting. Dus het is noodzaak om op alle tafels steeds weer bondjes sluiten en die mee te nemen naar het gezamenlijke succes. Thomas voegt toe: “Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: onze gezamenlijke publieke investeringen maatschappelijk laten renderen samen met investeringen uit de markt, om zo te komen tot een sterke, duurzame metropool Rotterdam-Den Haag.”
*) Woondeal Zuidelijke Randstad (juni 2019).

Vruchtbare samenwerking
Suzan: “Alle partijen zijn hard nodig, alleen zo kunnen we de agglomeratieslagkracht van de regio vergroten. Bereikbaarheid en woningen gaan samen, de woningbouwproductie is een belangrijk middel om de agglomeratiekracht te versterken.”

“Ik merk dat er veel energie zit bij de bestuurders”, vertelt Thomas tot slot. “Een succesfactor is dat bestuurders over hun eigen schaduw durven te springen, zowel op rijks- als regionaal niveau.”Suzanne vult aan: “Ik wil ook de complimenten aan de regio geven. Alle bloedgroepen bij elkaar, breed commitment en elkaar op de rails houden, dat is de volgende uitdaging.” Thomas geeft aan dat de volgende belangrijke stap is om te komen tot één uitvoeringsprogramma (AOS + VA): “We moeten de wederkerigheid goed borgen én duidelijke afspraken maken met rugnummers. Zo willen we alle kikkers in de kruiwagen houden en voorkomen dat iedereen weer op ‘eigen houtje’ gaat handelen vanuit een eenzijdig belang. Het is van cruciaal belang de komende decennia gezamenlijk op te trekken en op basis van onze gezamenlijke samenwerkingsagenda vervolgkeuzes te maken die goed zijn voor deze metropool!”

                                                                                                                 

Wederkerigheid: Verstedelijkingsakkoord en AOS 
Doel van de adaptieve ontwikkelstrategie (AOS)  is het integreren en afstemmen in de tijd van de verstedelijkingsopgave (woningbouw, arbeidsplaatsen, voorzieningen) en de OV-bereikbaarheid (inclusief fiets en knooppunten). Deze strategie draagt bij aan het faciliteren van de grote stedelijke woningvraag, het versterken van de agglomeratiekracht, het ontlasten van de weginfrastructuur en het beschermen van het buitengebied. Daarmee vormt de adaptieve strategie een belangrijke bouwsteen voor het Integrale Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad. Zonder investeringsbeslissingen gericht op opwaardering van de Oude Lijn tot metrokwaliteit komen de verstedelijkingskansen in de transformatiegebieden maar beperkt van de grond. Eerstvolgende stap daarvoor is een onderzoek naar voorwaarden en kansen van een hoogfrequente bediening op de Oude Lijn met nieuwe stations nabij verstedelijkingslocaties. Omgekeerd zijn investeringsbeslissingen over de gebiedsontwikkelingen randvoorwaardelijk voor de mobiliteitsinvesteringen. Daarom is het van belang dat Rijk en regio gezamenlijk invulling geven aan een gecombineerde ontwikkelstrategie.                                                                                                                                                    

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen