Meer kilo's met minder kilometers

14-10-2019

Logistiek is een van de drie programmalijnen van MoVe. Sinds dit voorjaar is Han van der Steen trekker van de programmalijn Logistiek in en om de stad. Han licht hiertoe waarmee hij bezig is en wat zijn doelen zijn.

In de programmalijn Logistiek ontwikkelen we een strategie die leidt tot maatregelen en investeringen voor efficiëntere logistiek in de regio. Meer kilo’s met minder kilometers is mijn motto. Het is een opgave om onze steeds sterker verstedelijkte regio logistiek bereikbaar te houden. Han van der Steen, trekker Stadslogistiek.

Efficiëntie en effect, daar gaat het om in de aanpak Logistiek
"Dit is al eerder gesignaleerd, onder meer door VINU, zoals genoemd in de eerste Nieuwsbrief van MoVe. Voor de programmalijn Logistiek zoek ik vooral naar samenhang tussen verschillende initiatieven die er al zijn," begint Han met zijn relaas.

'Dat kan door samenwerking in de sector, bijvoorbeeld door lading te bundelen en meer informatie over goederentransport met elkaar te delen. Dat doe ik niet alleen, ik heb een groep enthousiaste mensen waarmee ik een expertgroep heb gevormd: Folkert Hottinga (Provincie Zuid-Holland), Rogier Brinkhof (MRDH), Thimo de Nijs (Den Haag) en Bram Coremans (Delft). '

"Binnen de stadslogistiek heeft de bouwlogistiek onze topprioriteit. We moeten wat doen aan de bouwlogistiek, zeker omdat de uitstoot van stikstof en CO2 omlaag moet. Studies van o.a. TNO laten zien dat er veel efficiency te realiseren is en geven ons extra stimulans om dit thema beet te pakken. De rol van de publieke sector is begrensd en tegelijk invloedrijk. Zo kunnen gemeenten voorwaarden stellen aan het goederenverkeer naar de bouwplaats. Denk aan de kaders van BLVC (o.a. bereikbaarheid en leefbaarheid) en de eisen die we kunnen opnemen in de afgifte van de Vergunning Gebruik Weg. Ook bestuderen we hoe digitale hulpmiddelen en tools kunnen bijdragen om te komen tot een betere efficiency. Er bestaan al modellen die kunnen helpen onnodige ritten uit te sparen om zo tot meer efficiency te komen," vervolgt hij zijn verhaal. "Maar ook het stimuleren van het gebruik van bouwhubs en emissieloze voertuigen is een manier om efficiency te bereiken."

Voor de korte termijn hebben we een voorstel liggen voor regionale coördinatie van de logistiek. Op een regionaal niveau is het belangrijk om goede keuzes te kunnen maken voor bijvoorbeeld logistieke overslagplaatsen en aansluitingen van wegen met spoor of water. Ook daar gaan we voorstellen voor uitwerken,' zegt de trekker van de programmalijn tot slot.

"Andere belangrijke gebieden zijn de stadslogistiek en het afvoeren van afval de stad uit," vervolgt Han. "Ook daarvoor zoeken we goede initiatieven en projecten waarmee we dat efficiënter en kunnen doen en liefst met minder emissies."

Op de vraag wanneer Han tevreden is, antwoordt hij dat hij blij is als er kaders en randvoorwaarde worden gedefinieerd (strategie) en als er een aantal projecten van de grond komt, waarbij overheid, regio en gebruikers samenwerken.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen