Programmapartners hebben belangrijke stappen gezet

18-07-2019

Het bestuurlijk overleg van de programmapartners van MoVe heeft op 16 juli plaatsgevonden. Bestuurders van de Provincie Zuid-Holland, de MRDH, de gemeentes Den Haag en Rotterdam en de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Economische zaken hebben samen belangrijke stappen gezet.

Zo is er overeenstemming over het zogenoemde No Regret pakket voor de CID Binckhorst. De gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties slaan de handen ineen om dit gebied in samenhang, integraal en regionaal te ontwikkelen. Door een goede bereikbaarheid met een hoofdrol voor ov en fiets willen we dit gebied economisch versterken en verstedelijking faciliteren. Zo zal er gestart worden met de uitvoering van mobiliteitsmaatregelen ter waarde van 137 miljoen in en direct bij het centrumgebied van Den Haag. Dit No Regret pakket is de eerste stap richting een nieuw mobiliteitssysteem voor het CID – Binckhorst. Verdere financiële afspraken alsmede meer uitgewerkte werkafspraken zullen worden vastgeleg in een bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst wordt tijdens of voor het BO MIRT van 20 november 2019 vastgesteld. Meer

Het was een lange zit, maar de partijen zijn er uit gekomen voor de Aanpak knelpunten Algeracorridor en oeververbinding Oost. Een oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/de Esch en het aanpakken van knelpunten op de Algeracorridor zijn onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen dat verder wordt onderzocht om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren. Voorwaarde voor deze regioaanpak is dat er nog 30 miljoen euro beschikbaar komt voor de financiering van de 90 miljoen die maximaal nodig is voor de Algeracorridor. In de regio Rotterdam staat de bereikbaarheid onder druk. Zo zijn er knelpunten op de A16, de Algeracorridor en in het openbaar vervoer. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een economisch sterke regio met een hoogwaardige leefkwaliteit. Daarnaast biedt een goede bereikbaarheid kansen voor gebiedsontwikkeling. Het rijk heeft eerder al subsidie toegezegd en conform afspraken vanuit het BO MIRT 2018 wordt in de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam dit pakket aan maatregelen verder uitgewerkt. Meer

Zo stond ook de gebiedsuitwerking Zoetermeer op de agenda. Deze Programmaraad werd gebruikt om tot vervolgafspraken te komen tot aan het BO MIRT van dit najaar. Ter versterking van de agglomeratiekracht en de verstedelijkingsopgaven in de regio menen de aanwezige bestuurders dat de HOV-verbinding Zoetermeer-Rotterdam (ZoRo) verder moet worden verkend. Een business case met een ontwikkelpad van de huidige R-netbus tussen station Lansingerland-Zoetermeer en metrohalte Rodenrijs naar lightrail als eindbeeld is onderdeel hiervan. Verder zal de haalbaarheid om op de middellange termijn een R-netbusverbinding te realiseren tussen Delft en Rotterdam Alexander moeten worden onderzocht. Hiervoor is de MRDH de opdrachtgever.

Lees hier het verslag van de PR van 16 juli.  

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen