Alle neuzen dezelfde kant op ...

06-07-2019

Na het goedkeuren van haar programmaplan in maart 2018 heeft het programma Move de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met de Werkplaats Metropolitaan OV. Een logische stap omdat de Werkplaats tot een van de drie programmalijnen van MoVe hoort.

Hoe werkplaats Metropolitaan OV uiteindelijk Metropolitaan en Verstedelijking werd...
Een maand later hebben Rijk en Provincie de handen in elkaar geslagen en zijn Helen Land van IenW en Bert Driesse van de Provincie aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een adaptieve ontwikkelstrtegie MOVV. Zij vertellen nu over hun bevindingen van de afgelopen periode. 

Bij de start heette de werkplaats MOV. Zowel Helen als Bert vonden dat de verstedelijking als belangrijk onderdeel in het projectplan van de Werkplaats te weinig aandacht kreeg. Helen Land: ‘In mei- juni van 2018 hebben we met BZK overlegd en kwamen we er snel uit dat we moesten samenwerken. De onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid is te groot om het op de traditionele sectorale wijze aan te pakken.’ Er werd overeengekomen dat er één gezamenlijke Werkplaats Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) voor het gebied van Leiden tot en met Dordrecht moest komen, inclusief de verstedelijking langs de oude lijn en Randstadrail. In het Strategisch BO MIRT van juni 2018 is dit ook door de bewindslieden van IenW, BZK en de regionale bestuurders omarmd. Er is toen overeengekomen dat de adaptieve ontwikkelstrategie voor mobiliteit en verstedelijking dé basis voor het voorgenomen Verstedelijkingakkoord zou worden. ‘Met dit uitgangspunt wordt recht gedaan aan de overkoepelende programmadoelstelling: het versterken van agglomeratiekracht in de regio. En tevens wordt optimale afstemming tussen mobiliteit en verstedelijking gefaciliteerd’, vertelt Land tot slot.
Dat betekende ook meer uitdagingen. Zo bleek al snel dat het bij Verstedelijking moeilijk lag om eenduidige, bruikbare data van alle partijen te verkrijgen. De verstedelijkingsmonitor zou daar duidelijkheid in brengen later in het jaar (rond oktober - november).  Ondertussen was er ook een aparte groep gestart om het regionale toekomstbeeld van het OV uit te werken.

Samenwerkingen
Het bleek niet eenvoudig om de mensen en de wensen uit de twee verschillende disciplines (mobiliteit en verstedelijking) op één lijn te krijgen.  In oktober zijn Miran Wiersema, Marcel Toussent, Kim Beckers van APPM ingeschakeld en daarna is het proces echt goed gaan lopen, zowel op de werkvloer als op bestuurlijk niveau. Bert Driesse vervolgt: ‘In januari van dit jaar hebben we vervolgens de expertise van Gigi van Rhee (Stratelligence) op gebied van adaptief programmeren bijgeschakeld en hebben we echt stappen kunnen zetten. Er zijn om de ongeveer drie weken strategische werkplaatssessies gehouden met betrokkenen disciplines in de regio (MRDH, PZH, IenW, BZK,  grote gemeente en Prorail HTM en RET). Hierdoor is het begrip voor de wederzijdse kansen en knelpunten versterkt. Daarnaast zijn we frequent als kernteam (APPM, PZH, MRDH, IenW, Stratelligence) bij elkaar gekomen. 

Het samenwerken van mobiliteit en verstedelijking en complexiteit van de adaptieve strategie zelf bleek een arbeidsintensief proces. ‘Maar werpt nu wel zijn vruchten af.  Naast wederzijds begrip is er een gedeeld beeld ontstaan waar we naar toe willen en wat er nodig om op een verantwoorde wijze naar dit toekomstbeeld toe te werken,’ aldus Driesse. 


‘Je ziet dat samenwerken en om blijvende aandacht te houden, niet vanzelf gaat. Men is geneigd om in het begin snel de cijfers op tafel te krijgen, we roepen naar elkaar dat we elkaar snappen, maar je ziet dan ook weer dat we weer uit elkaar drijven. Sectoren hebben toch de neiging om weer hun eigen weg te gaan. Maar voor de adaptieve ontwikkelstrategie vergt het steeds tijd en energie om tot elkaar te blijven.’ 

De bedoeling is om deze uitgewerkte adaptieve ontwikkelstrategie MOVV in de Programmaraad van september 2019 aan de bestuurders te presenteren.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen