Oeververbinding regio Rotterdam: omgeving is geïnformeerd

14-06-2019

In het bestuurlijk overleg MIRT van november 2018 is afgesproken dat halverwege 2019 een startbesluit zal worden genomen over de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam. Met een team van professionals is aanvullend onderzoek gedaan naar beide locaties en is de omgeving geïnformeerd.

Begin 2019 zijn de resultaten van de aanvullende onderzoeken besproken met omgevingspartijen. Daarnaast is er tijdens ateliers ingegaan op de aandachtspunten voor het vervolgonderzoek dat plaatsvindt na de Startbeslissing. Dit mondt uit in een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die de kaders van de MIRT-verkenning neerlegt. De opdrachtgevers van de MIRT-verkenning hebben afgesproken de Startbeslissing te nemen op basis van een éénduidige voorkeur voor de locatie van de oeververbinding.

In de periode tussen het BO MIRT van november 2018 en medio juni 2019 zijn er meerdere contactmomenten met de omgeving geweest:

  • Drie informatieavonden in februari en maart over de resultaten van de pre-verkenning en het proces van de verkenning in februari en maart. Op deze drie bijeenkomsten zijn ongeveer 750 mensen afgekomen.
  • Op maat gesprekken met burger- en belangenverenigingen/platforms en gebiedscommissies/wijkraden in de periode april-juni. Deze gesprekken zijn gevoerd met partijen die de projectorganisatie heeft opgezocht of via andere kanalen hun bereikt hebben.
  • Er hebben 6 ateliers plaatsgevonden in de eerste twee weken van juni in Rotterdam (3x), Krimpen ad IJssel, Capelle ad IJssel en Ridderkerk. Bij het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is gekeken naar deze oogst en wat daarvan kan worden meegenomen in het onderzoek in de volgende fase.
  • Er heeft een expertsessie nautiek plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit de binnenvaartbranche en bewonersverenigingen.
  • Bij het BAG/BO van 8 maart is aangeboden dat vanuit het project op verzoek Raden en Staten (commissie of raad) kunnen worden geïnformeerd. Op 3 april is het project op bezoek geweest in de Raad van Ridderkerk en op 2 juli bij de Raad van Capelle ad IJssel.

Klik hier voor meer informatie over de oeververbinding regio Rotterdam

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen