Voorne-Putten en Haven Rotterdam

De aansluitingen op de A15, met name de Harmsenbrug/N57, de Hartelbrug/N218 en de Spijkenisserbrug, hebben zowel in de ochtend- als avondspits met filevorming en terugslag op de A15 te maken. Dit is ook nadelig voor de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam. Tevens speelt problematische robuustheid van het verkeerssysteem een belangrijke rol door vele brugopeningen in het gebied, het langdurig openstaan van bruggen in de spitsperiodes en het optreden van storingen bij bruggen en tunnels.

Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid

Nut en noodzaak van het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorne-Putten zijn in 2019 onderzocht door ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV (RHDHV). Daar zijn verstedelijkingsafspraken, de ontwikkeling van de haven Rotterdam en het goederenvervoer en de overige ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied bij betrokken. Er is een probleemanalyse uitgevoerd en er zijn zes maatregelenpakketten opgesteld, die mede ‘gevuld’ zijn vanuit een aantal sessies met de ambtelijke projectgroep, omgevingspartijen en gemeenteraden. Van de verschillende maatregelen(pakketten) zijn kosten en effecten in kaart gebracht voor een groot aantal aspecten.

In het BO-MIRT 2019 is besloten om een gezamenlijk (Rijk-regio) vervolgonderzoek naar verbetering van de bereikbaarheid van Voorne-Putten en Haven Rotterdam te starten: het project Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam. Het bestaat uit twee onderzoeken:

 • Onderzoek A (gezamenlijk Rijk-regio onderzoek): voortbordurend op de eerdere Gebiedsuitwerking, door onderzoeksbureau RHDHV zijn 23 maatregelen voor de middellange en lange termijn onderzocht en met elkaar vergeleken op verschillende criteria (reistijd, bereikbaarheid van banen, terugslag op de A15, doorstroming, verkeersafwikkeling, robuustheid netwerk, verkeersveiligheid, duurzaamheid, kosten en verhouding kosten-baten). Deze maatregelen zijn ingedeeld in een aantal maatregelpakketten. Uit de vergelijking van maatregelpakketten en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)-quick scan blijkt dat het zogenaamde A5pakket het grootste oplossend vermogen heeft tegen relatief beperkte kosten. 
  Bekijk hier het eindrapport deel A.
 • Parallel aan deze studie heeft RHDHV een onderzoek uitgevoerd naar de optie van een extra oeververbinding (Onderzoek B). De resultaten van het onderzoek laten zien dat een extra oeververbinding via het Welplaat-tracé (tussen afslag 15 op de A15 en de Groene Kruisweg ten oosten van Geervliet) het grootste oplossend vermogen heeft voor de verkeersproblematiek in het oostelijke deel van het gebied. 
  Voor de westkant van het gebied doet het echter weinig. Er is een combinatie met nodig. De kosten zijn aanzienlijk en er blijven vragen over kosten van inpassing, kabel- en leidingstroken en uitplaatsing bedrijven.  
  Bekijk hier het deelrapport deel B.

Naar een gezamenlijk maatregelenpakket

In 2021 hebben Rijk en regio pakket A5 uit onderzoek A verder geoptimaliseerd. Er is bepaald welke maatregelen uit het pakket noodzakelijk zijn en of er extra maatregelen kunnen worden toegevoegd om de verkeersdoorstroming aan de oostzijde van Voorne-Putten te verbeteren. Het geoptimaliseerde maatregelenpakket Bereikbaarheid Voorne-Putten Haven Rotterdam bestaat uit 14 maatregelen en wordt door Rijk en regio als kosteneffectief beschouwd. Uit de separate regionale studie (onderzoek B) volgt dat de extra oeververbinding via het Welplaat-tracé maakbaar is, de robuustheid van het netwerk verbetert en bijdraagt aan verbetering van de bereikbaarheid van Voorne-Putten. De kosten zijn echter substantieel en realisatie brengt een langdurige bouwperiode met zich mee.

Zowel Rijk als regio erkent nut en noodzaak van verbetering van de bereikbaarheid van het gebied en stemmen in met het ontwikkelde maatregelenpakket. Inmiddels is tussen alle opdrachtgevende partijen (Rijk en regio) overeenstemming bereikt over de kosten van de maatregelen, de voor de maatregel verantwoordelijke partij(en) en de verdeling van kosten tussen de partijen. Tijdens het BO MIRT van november 2022 zal besproken worden of Rijk en regiopartijen op dit moment voldoende financiële middelen hebben om de maatregelen op korte termijn te realiseren. Over fasering worden nadere afspraken tussen de partijen gemaakt. Ook zal een voortgangsmonitoring plaatsvinden waarin de uitvoering van de gemaakte afspraken wordt gevolgd.

 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen