Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam

Met integrale gebiedsgerichte projecten draagt MoVe bij aan oplossingsrichtingen. Deze projecten vallen binnen de drie programmalijnen, waar we de richting en de strategie bepalen voor de inzet van de programmapartners.

We werken onder andere aan twee grote gebiedsprojecten: de Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Beide projecten zijn MIRT-verkenningen en daarbij volgen we de MIRT-spelregels.  De MIRT-verkenning voor de Oude Lijn en knooppunten is nog in voorbereiding. Deze start naar verwachting in de 1e helft van 2022.

Verder wordt er gewerkt aan twee plannen voor gebiedsuitwerkingen met een sterke relatie  programmalijn Logistiek in en om de stad: Voorne-Putten en Haven Rotterdam en Greenport 3.0 Westland. Deze projecten dragen natuurlijk ook bij aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een korte termijnaanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Oude lijn: Omdat veel mensen nu eenmaal graag wonen in de binnensteden sturen de lokale overheden en Provincie Zuid-Holland erop om het grootste deel van de bouwopgave binnenstedelijk te realiseren dichtbij hoogwaardig OV. Zo blijven banen, scholen en voorzieningen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst betaalbaar, leefbaar en duurzaam bereikbaar. Daarvoor is sneller, betrouwbaarder en frequenter openbaar vervoer nodig, met nieuwe stations nabij nieuwe woninglocaties, die door de schaalsprong mogelijk wordt gemaakt.

 

 

 

De bereikbaarheid van Voorne-Putten is al vele jaren gebrekkig door structurele congestie op de oeververbindingen van en naar het eiland.

De aansluitingen op de A15, met name de Harmsenbrug/N57, de Hartelbrug/N218 en de Spijkenisserbrug, hebben zowel in de ochtend- als avondspits met filevorming en terugslag op de A15 te maken. Dit is ook nadelig voor de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam. Tevens speelt problematische robuustheid van het verkeerssysteem ook een belangrijke rol door vele brugopeningen in het gebied, het langdurig openstaan van bruggen in de spitsperiodes en het optreden van storingen bij bruggen en tunnels.

Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid

Nut en noodzaak van het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorne-Putten worden zijn in 2019 onderzocht door ingenieursbureau RoyalHaskoning DHV (RHDHV). Daarbij worden ook verstedelijkingsafspraken, de ontwikkeling van de haven Rotterdam en het goederenvervoer en de overige ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied betrokken. Er is een probleemanalyse uitgevoerd en er zijn zes maatregelenpakketten opgesteld, die mede ‘gevuld’ zijn vanuit een aantal sessies met de ambtelijke projectgroep, omgevingspartijen en gemeenteraden. Van de verschillende maatregelen(pakketten) zijn kosten en effecten in kaart gebracht voor een groot aantal aspecten.

In het BO-MIRT 2019 is besloten om een gezamenlijk (Rijk-regio) vervolgonderzoek naar verbetering van de bereikbaarheid van Voorne-Putten en Haven Rotterdam te starten: het project Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam. Het bestaat uit twee onderzoeken:

  • Onderzoek A (gezamenlijk Rijk-regio onderzoek): voortbordurend op de eerdere Gebiedsuitwerking, door onderzoeksbureau RHDHV zijn 23 maatregelen voor de middellange en lange termijn onderzocht en met elkaar vergeleken op verschillende criteria (reistijd, bereikbaarheid van banen, terugslag op de A15, doorstroming, verkeersafwikkeling, robuustheid netwerk, verkeersveiligheid, duurzaamheid, kosten en verhouding kosten-baten). Deze maatregelen zijn ingedeeld in een aantal maatregelpakketten. Uit de vergelijking van maatregelpakketten en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)-quick scan blijkt dat het zogenaamde A5pakket het grootste oplossend vermogen heeft tegen relatief beperkte kosten.  Bekijk hier het eindrapport deel A.
  • Parallel aan deze studie heeft RHDHV een onderzoek uitgevoerd naar de optie van een extra oeververbinding (Onderzoek B). De resultaten van het onderzoek laten zien dat een extra oeververbinding via het Welplaat-tracé (tussen afslag 15 op de A15 en de Groene Kruisweg ten oosten van Geervliet) het grootste oplossend vermogen heeft voor de verkeersproblematiek in het oostelijke deel van het gebied. Het  verbetert ook het meeste de robuustheid van Voorne-Putten. Voor de westkant van het gebied doet het echter weinig. Een combinatie met maatregelen is dan ook nodig. De kosten zijn aanzienlijk en er blijven vragen over o.a. kosten van inpassing, kabel- en leidingstroken en uitplaatsing bedrijven.  Bekijk hier het deelrapport deel B.

Vervolgstappen 2021

Rijk en regio hebben afgesproken om het doorgerekende pakket A5 uit onderzoek A te optimaliseren om te kunnen bepalen welke maatregelen uit dit pakket noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt gezocht naar extra maatregelen rondom de Hartelverbinding bij Spijkenisse. De regiopartijen Provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten van Voorne-Putten zullen als opdrachtgever in een separate studie het Welplaat-tracé uit onderzoek B verder onderzoeken. Rijkswaterstaat neemt aan onderzoek B deel als kennisleverancier. In zowel onderzoek A als onderzoek B levert het Havenbedrijf Rotterdam een bijdrage in het aanleveren van randvoorwaarden en uitgangspunten. De resultaten van beide onderzoeken worden tijdens het BO-MIRT in november 2021 besproken.

 

 

 

Afbeeldingen

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.