KTA

MoVe is een programma dat meer is dan de som der projecten. Het programma als geheel zet in op het gezamenlijk identificeren en oppakken van de grote opgaven in economie, verstedelijking en mobiliteit, en het sturen op het bereiken van de hoofddoelen van het programma. Leidend daarbij zijn de ontwikkelstrategieën die in de drie programmalijnen worden opgesteld. Naast de drie programmalijnen waarin de strategie van het programma wordt ontwikkeld, lopen daarnaast twee verkenningen: Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Verder wordt er gewerkt aan drie gebiedsuitwerkingen die een sterke relatie kennen met de programmalijnen: Voorne-Putten,  Greenport 3.0 Westland, Zoetermeer. Dit zijn de projecten die onder MoVe vallen en zullen bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een Korte Termijn Aanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Het korte-termijn-maatregelenpakket dat wordt uitgevoerd in het kader van MoVe dient bij te dragen aan de leidende ambities en doelstellingen MoVe. De effecten van deze maatregelen moeten landen in het gebied van Leiden tot Dordrecht, inclusief Zoetermeer, de mainport en greenports.

In het Directeuren overleg MoVe van 17 april zijn afspraken over de uitgangspunten, inhoudelijke kaders en het proces om tot te komen tot een Korte Termijn Aanpak (KTA-MoVe 2020-2022):

• KTA-programma wordt opgebouwd vanuit de 5 gebiedsprojecten (CID/Binckhorst, Oeververbinding, Middengebied, Voorne Putten, Westland) en de Werkplaats Metropolitaan OV en Verstedelijking. Het betreft een rollend programma dat elk jaar wordt geactualiseerd. De projectleiders van de binnen MoVe vallende projecten zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van het KTA-programma; het programmateam Move stuurt daarbij op het proces;
• Voor het KTA-pakket 2020-2022 leveren de 6 projectleiders uiterlijk eind juni 2019 een onderbouwd voorstel aan bij het programmateam MoVe. Dit voorstel kan bestaan uit maatregelen en/of “aanpakken” (bijvoorbeeld een werkgeversaanpak). Het voorstel is vooraf afgestemd met en kent expliciete instemming van de opdrachtgever(s) van het betreffende project;
• Het programmateam MoVe is verantwoordelijk voor het samenstellen van een goed samenhangend KTA-programma opgebouwd uit de door de 6 projectleiders aangeleverde voorstellen. Het programmateam maakt daartoe een helder overzicht met per maatregel of aanpak een voorstel voor de daarbij passende en logische trekker, financiering, uitvoerder en planning. Voor de maatregelen zal die verantwoordelijkheid bij het project of het programmateam liggen, voor de aanpakken bij de relevante programma's (in elk geval Perfect Storm, Slim en Duurzaam, Krachtenbundeling)*;
• De projectleiders en het programmateam MoVe hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot gezamenlijke synergie te komen bij het bouwen van het KTA-pakket 2020-2022;
• Het programmateam MoVe draagt zorgt voor samenhang en voor afstemming en synergie met de relevante programma's (in elk geval Perfect Storm, Slim en Duurzaam, Krachtenbundeling). Vanuit de relevante programma’s geldt dezelfde verantwoordelijkheid om actief de afstemming en synergie met MoVe te zoeken*;
• Het programmateam MoVe legt het voorstel voor het KTA-programma 2020-2022 ter besluitvorming voor aan het DO en de Programmaraad. Definitieve besluitvorming over financiële middelen vindt plaats in het BO MIRT najaar 2019.

*) Synergie met andere programma's 

 

Door met een brede blik en integraal naar het mobiliteitssysteem en ruimtelijk-economische ontwikkeling te kijken, komt een ruimer palet aan maatregelen en effecten in beeld: aanleg van nieuwe infrastructuur, maatregelen anders dan infrastructuur (bijvoorbeeld nieuwe woon- en werklocaties) of een combinatie. Het geheel aan maatregelen en effecten wordt dus in samenhang bezien en keuzes moeten worden gemaakt op basis van de mate waarin maatregelen bijdragen aan bereikbaarheidsdoelen.

Images

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.