Een korte terugblik op de KTA - 2019 …

25-06-2020

Vorig jaar tijdens het BO-MIRT is een pakket van korte-termijn-maatregelen (KTA-MoVe) met het financieel kader vastgesteld. Dit is een eerste tranche met projecten die vanaf 2020 tot 2022 wordt uitgevoerd. Het gaat om een brede waaier van maatregelen/onderzoeken met de focus op gedrag en innovatie.

Ook kan het gaan om de realisatie van kleinschalige infra, die noodzakelijk is voor een beoogde gedragsverandering, of van een innovatie gebruik te kunnen maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur.

De meeste maatregelen worden voorbereid in samenwerking met gemeentes of derden in relatie met het betreffende MoVe-gebiedsproject. Voorts wordt voor de ‘aanpakken’ samengewerkt met de uitvoerende organisaties: Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en de Verkeersonderneming.

De financierende partijen van MoVe zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie en de MRDH. De financiering verschilt per project. Bij sommige maatregelen is sprake van financiering door alle partijen, bij anderen is dit deels het geval. Ook de co-financiering door de betrokken gemeentes en derden loopt uiteen.

‘Bij de KTA (Korte termijnaanpak) gaat het om twee zaken’, aldus KTA-coördinator Adriaan Nuijten. Hij werkt bij de gemeente Den Haag, en is sinds het begin van 2020 voor 1,5 dag per week uitgeleend aan het Programmateam MoVe. ‘Om te beginnen werken we vanuit de MoVe-gebiedsprojecten, omdat die de kern zijn van MoVe en hoe we werken aan de programmadoelstellingen. Het is de bedoeling dat we mogelijke Kortetermijnmaatregelen bezien in het perspectief van de (middel)lange termijn-opgaven. Ten tweede willen we kleinschalige, snel te realiseren maatregelen die echt snel uitgevoerd worden: binnen drie jaar.

Ook in 2019 was er een KTA-programma en dit zijn drie meest sprekende voorbeelden:

 • Laan van NOI
 • MAAS pilot
 •  ‘Aanpakken’: werkgeversaanpak Bereikbaar Haaglanden&Rijnland en de Verkeersonderneming

Laan van NOI (Den Haag)
Nuijten: Vorig jaar kende de KTA een jaarschijf van één jaar en de projecten moesten binnen dat jaar worden uitgevoerd. ‘De aanpak van de Laan van NOI is één van de weinige KTA-infraprojecten waarbij dat gelukt is. Daarom is de doorlooptijd vanaf dit jaar verruimd naar drie jaar.

Toch zijn er vorig jaar successen geboekt. Iedereen weet dat de kwaliteit van de openbare ruimte erg belangrijk is op ontwikkellocaties. De stationsomgeving van het Haagse Station Laan van NOI is zo’n plek. De openbare ruimte wordt vernieuwd, als eerste stap voor het langere termijnperspectief, waarbij geldt dat voetgangers en fietsers meer de ruimte moeten krijgen bij OV-knooppunten. Daarnaast is dit ook een eerste aanzet naar alle ontwikkelingen die in de toekomst rondom het Haagse station Laan van NOI gaan plaatsvinden.

De uitgevoerde werkzaamheden zijn het asfalteren van de spooronderdoorgang voor fietsers. Het fietspad aan stationszijde is nu een tweerichtingenfietspad. Verder zijn ook nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het reinigen van de fietstunnels, aanbrengen van een coating laag, beplanting en het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Anna van Hannoverstraat (voorplein station). De werkzaamheden zijn eind maart 2020 afgerond. Resultaat is bijvoorbeeld dat het nu veel makkelijker is om vanuit Voorburg naar het voorplein te fietsen, dat de sociale veiligheid in de tunnels flink is verbeterd door het opknappen en de verlichting, en natuurlijk dat de gladde asfaltlaag veel fijner fietst.  

MaaS pilot RTHA
MaaS, Mobility as a Service, verbetert de mobiliteitsmix. Via een slimme app hebben mensen de gelegenheid om hun reis te plannen, boeken, maken en betalen.

De MaaS pilot Rotterdam The Hague Airport is een van de zeven Landelijk pilots. De pilot is aanbesteed onder leiding van De Verkeersonderneming door IenW, MRDH, gemeenten Rotterdam en Den Haag, de luchthaven RTHA en Schiphol real estate. Het winnende consortium van de MaaS pilote RTHA staat onder leiding van PON (bekend van de import van Volkswagens en inmiddels een breed mobiliteitsconcern). Belangrijke partners zijn de Reisinformatiegroep, bekend van OV9292 en Tranzer. Het consortium ontwikkelt drie apps, gericht op verschillende doelgroepen:

 • Voor de consument (via OV9292)
 • Voor de woon/werkreiziger en zakelijke reiziger (via Shuttel)
 • Voor de internationale reiziger (via Tranzer)

Naar verwachting zijn de drie de apps in november 2020 beschikbaar voor reizigers. Meer info

Honderd huishoudens MaaS experiment
Naast de MaaS pilot heeft De Verkeersonderneming in 2019 ook het honderd huishoudens vervoersexperiment gehouden. Hierbij namen honderd Rotterdamse huishoudens voor een periode van vier maanden deel aan het MaaS (Mobility as a Service) experiment. Zij mochten daarbij gebruik maken van vrijwel alle vervoermiddelen en diensten in Rootterdam. In totaal zijn tijdens het experiment zo’n 13.000 ritten gemaakt. Etniciteit, leeftijd en inkomen lijken vooralsnog weinig tot geen invloed te hebben op het reisgedrag van Rotterdammers. Autobezit en woonadres hebben daarentegen een grote invloed op hoe mensen reizen.

Maas-meter
De MaaS-meter is een app in de publiekscampagne Ways2go, die mensen inzicht geeft in hun reizen en de kosten die daarmee verbonden zijn. Mensen geven gemiddeld per maand € 497 uit aan mobiliteit. Dit is lang niet bij iedereen bekend omdat er veel zogenoemde verborgen kosten zijn, zoals afschrijving van de auto en belasting. Mensen kunnen gemiddeld € 148 per maand besparen op hun mobiliteit als zij slimmer of anders reizen. Het doel van de MaaS - meter is om reizigers in de Provincie Zuid-Holland betere inzichten te geven op reisgedrag en -kosten.

Aanpakken - Werkgeversaanpak (samen met de Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland).
Uitgangspunt van de aanpakken is de reiziger centraal. Hoe kunnen bestaande reizigers meegenomen worden naar de toekomst door nu het reisgedrag te beïnvloeden? Simon Ceulemans was ook een van de trekkers van de werkgeversaanpak en licht deze toe.

Ceulemans: ‘De aanpakken waren voorheen vooral gericht op het realiseren van spitmijdingen. In 2019 is een eerste gemaakt stap gemaakt in het verbreden van de scope, waarbij duurzame gedragsveranderingen meer centraal komen te staan. Dit dient meerdere doelen, zowel ten aanzien van personen als van logistieke vervoersbewegingen. Maar ook met een verdieping van het bestaande netwerk en met meer kruisbestuiving tussen de inhoudelijke thema’s en noodzakelijke doorontwikkeling van en aanvulling op de bewezen succesvolle activiteiten.‘

‘Het realiseren van spitsmijdingen bleef in 2019 echter ook onverminderd belangrijk. Buiten de klassieke spitsperioden, vormt ook het reduceren van vervoersbewegingen en het beter benutten van de steeds schaarser wordende ruimte een absolute noodzaak. Door het Klimaatakkoord is er ook een duidelijke opdracht met betrekking tot de CO2-reductie: het reduceren van vervoersbewegingen en een transitie naar schone voertuigen,’ aldus Ceulemans.

De werkgeversaanpak omvat in 2019 de volgende thema/actieprogramma’s:

 • Opzetten allianties publiekstrekkers/werkgevers bij compelling events.
 • Ontwikkeling werkgeversregelingen.
 • Stimuleren thuiswerken.
 • Stimuleren fietsgebruik.
 • Stimuleren ridesharing.
 • Gebiedsontwikkeling, deelmobiliteit (uitprobeeraanbod deelmobiliteit).
 • Stimuleren OV gebruik.
 • Lopen.
 • Mobility as a service (o.a. Maasmeter, Mens in MaaS, Maas volwassenheidsindex).
 • Stimuleren vernieuwing via het Mobility Lab

Samenwerking en financiering
Het KTA-programma wordt jaarlijks adaptief bijgesteld en/of aangevuld. Een volgende tranche, in principe voor 2021 – 2023, wordt vanaf het voorjaar van 2020 voorbereid en voorgelegd aan de bestuurders tijdens het BO-MIRT 2020.

Over MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

 

 

Cookie-instellingen